Laden...

 

Zorgen over ontwikkelingen Biospares Nistelrode

51 minuten geleden door Frans van de Ven

In het Brabants Dagblad verscheen recent een artikel waarin wordt gesuggereerd dat de agrariër Coppens uit Boekel of de mesttransporteur Jennissen uit Den Dungen, voornemens zijn om op het terrein van de eerdere mestverwerker Biospares aan de Loosbroekseweg te Nistelrode de mestverwerking te hervatten en mogelijk zelfs ook een intensieve veehouderij op te gaan zetten. Daar maken wij ons grote zorgen over omdat dit waarschijnlijk een forse toename van verkeersbewegingen in ons buitengebied met zich mee zal brengen wat wij ongewenst vinden. Provinciaal beleid gaat er volgens ons van uit dat mestverwerking primair op bedrijventerreinen moet plaatsvinden om zodoende overlast en hinder naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld: 1. is het College bekend met deze berichtgeving en is er al een concrete aanvraag voor de mestverwerking ingediend ? 2. Is er een aanvraag voor de intensieve veehouderij ingediend ? 3. Is het College het met ons eens dat grootschalige mestverwerking en/of -vergisting, anders dan voor de dieren ter plekke, meer thuis hoort op een industrieterrein ? 4. Is het College het met ons eens dat grootschalige mestverwerking en/of –vergisting leidt tot een onaanvaardbare hoeveelheid van transportbewegingen en de verkeersveiligheid in Nistelrode (bij komst Coppens) of Heeswijk-Dinther-Loosbroek (bij komst Jennissen) daarmee nog verder onder druk komt te staan ? 5. Is er overleg met de Provincie om te voorkomen dat op dit terrein wederom mestverwerking en vergisting gaat plaatsvinden ? 6. Is er door de eigenaar van de desbetreffende onroerende zaken, Rijkers, een subsidieaanvraag ingediend om de mestverwerking c.q. mestvergisting te kunnen realiseren ? 7. Is er voor de desbetreffende locatie nog een geldende milieuvergunning voor het houden van dieren ? 8. Is het College bereid al datgene te ondernemen om te voorkomen dat er op de desbetreffende locatie wederom een mestverwerking en/of –vergisting gaat plaatsvinden ?

Lees meer

DICHT(ER) BIJ EIGEN KRACHT!

5 dagen geleden door Gwendy Jacobs

De kerstvakantie zit er op. Goede voornemens zijn gemaakt. Op naar weer een mooi jaar! Wat zijn jouw goede voornemens voor 2018? Mijn goede voornemen is om ook dit jaar weer op te komen voor de mensen voor wie alles niet vanzelfsprekend is en gaat. Voor mensen die de grip op zichzelf en/of hun omgeving kwijt raken. Maar ook voor mensen die gewoon even een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wat zou het toch fijn zijn als de sociale cohesie in alle dorpen van Bernheze versterkt wordt! Zodat ook die mensen, bij wie het allemaal niet vanzelf gaat, een beroep kunnen doen op hun omgeving. Wat zou het fijn zijn wanneer, als je het even niet meer weet, je gemakkelijk de weg kunt vinden naar de hulpverlening. En wat zou het toch fijn zijn, dat wanneer je dan uiteindelijk je hart hebt gelucht bij de huisarts, het basisteam jeugd en gezin of het sociaal team, je met een doorverwijzing naar buiten loopt en je ook echt die hulp krijgt die ervoor zorgt dat het weer wat beter met je gaat.

Lees meer

LOKAAL STEMT TEGEN VERHOGING OZB TARIEVEN 2018

1 maand geleden door Jan Bouwman

Tijdens de raadsvergadering van 14 december heeft onze fractie tegen de verhoging van de OZB tarieven in 2018 gestemd. Omdat wij de komende jaren structurele overschotten hebben in onze begroting, oplopend tot meer dan 400.000 euro, vinden wij het niet gepast om daarnaast ook nog eens extra geld te gaan vragen bij onze inwoners en bedrijven door verhoging van belastingen.

Lees meer

75% van stallen in buitengebied Bernheze wordt gesloopt

2 maanden geleden door Gerjo van Kessel

Als Lokaal zijn wij ervan overtuigd dat er in de komende 2 jaar veel gaat veranderen in ons buitengebied. Enerzijds als gevolg van de aanscherping van de Verordening Ruimte door de Provincie, maar ook als gevolg van het regeerakkoord voor onze regio waarin o.a. 200 miljoen is gereserveerd voor een warme sanering van de intensieve veehouderij. Wat zeker is dat er ca 50 bedrijven nu daadwerkelijk gaat stoppen en zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld in kader van de zgn Stoppersregeling. Dit betekent dan of sloop van stallen of hergebruik in kader van het Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB) beleid. Wij zouden graag zien dat het college meer de focus legt op nadrukkelijke sloop van stallen. Immers, het is een utopie dat al deze ruimten binnen nu en pakweg 5 jaar weer omgeturnd kunnen worden voor nieuwe activiteiten die daarin kunnen plaatsvinden. Kortom sloop heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit om uiteindelijke verrommeling in het buitengebied tegen te gaan. Voor de financiele compensatie van sloop moet de sector zich primair richten tot het stalderingsloket, wat recent door de provincie hiervoor is ingesteld. Onze conclusie is dat het VAB beleid uiteindelijk bedoeld is voor een zeer beperkte groep stoppende agrariers in het buitengebied. Waar kansen liggen voor herbestemming, moeten we die zeker benutten, zolang dit maar niet leidt tot nieuwe vormen van overlast. Een goede dialoog met de omgeving, wat ook past binnen de toekomstige omgevingswet, past daar volledig bij. Wij zijn echter geen voorstander van een dubbel gebruik van regelingen door de stoppende agrarier waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van de provinciale stalderingsregeling en men daarnaast ook nog eens van de gemeente de ruimte krijgt om nog 5 jaar een tijdelijke invulling te geven aan de stallen middels een “VAB-vergunning”. Het stalderingsloket is wat ons betreft DE voorliggende voorziening om een mogelijk financieel probleem bij sloop op te vangen.

Lees meer

GEEN VERLAGING OZB IN 2018

2 maanden geleden door Gerjo van Kessel

Helaas is het ons niet gelukt om de OZB tarieven voor burgers en bedrijven in 2018 te verlagen. De meerderheid van de raad stemde tegen de 2 amendementen die wij hiervoor hadden ingediend. Niet op basis van inhoudelijke argumenten maar onze voorstellen benoemen als "cadeautje" of "het is zo weinig voordeel dus je kunt het net zo goed niet doen". Wij zijn van mening dat we onze burgers en bedrijven niet extra moeten belasten, als er sprake is van structurele financiele overschotten in de gemeentebegroting. In de lijst van goedkoopste gemeenten van Nederland is Bernheze in 4 jaar tijd gezakt van plek 123 naar 214 volgens het COELO.

Lees meer

RIEN WIJDEVEN KANDIDAAT LIJSTTREKKER

2 maanden geleden door bestuur

Het bestuur van Lokaal heeft besloten om Rien Wijdeven voor te dragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Hiermee volgt hij Roel Monteiro op. Als bestuur hechten wij veel waarde aan een vertrouwd, resultaatgericht en bekwaam persoon. Zijn "trouwe" dienstjaren bij de gemeente Bernheze geven zijn grote betrokkenheid bij de samenleving aan. Hij wil daadwerkelijk bijdragen. Niet alleen met raad, maar ook met daad. Rien heeft laten zien dat hij ook met moeilijke dossiers goed kan omgaan en de dialoog zoekt om in samenspraak met de burgers, bedrijven en gemeenteraad naar aanvaardbare oplossingen te zoeken. Daarin heeft hij gedurende zijn wethouderschap aantoonbare resultaten laten zien zoals verbetering van sportaccommodaties, de zuidelijke ontsluitingsweg in Heeswijk-Dinther en natuurlijk de gratis aanleg van glasvezel in heel Bernheze. Proactief, duidelijke doelen stellen en een goed zakelijk en financieel inzicht zijn kenmerkend voor hem zonder daarbij de menselijke maat der dingen uit het oog te verliezen. Op 11 december zullen de leden van Lokaal een besluit nemen over onze voordracht en wordt ook ons verkiezingsprogramma vastgesteld

Lees meer

Tweede Supermarkt in Nistelrode

8 maanden geleden door Bas van der Heijden

Op 10 mei werden wij door het college en de initiatiefnemer in kennis gesteld over de nieuwvestiging van een supermarkt op de voormalige locatie van de Brouwershoeve in Nistelrode. Dit als reactie op de door ons ingediende motie dat er snel duidelijkheid moest komen over dit plan eind vorig jaar. Het college kreeg van ons de volgende opmerkingen en huiswerk mee: - zorgen voor draagvlak in de omgeving - geen kiosk midden op het plein - geen bevoorrading van de winkel via Toniesplein en Julianastraat - ook zekerheid over vestiging van nieuwe horeca aan het plein, anders kijken we tegen de supermarkt aan - is plan haalbaar nu een onderzoek aangeeft dat er slechts ruimte is voor 400m2 Supermarkt in Nistelrode - klan plan zodoende de Ladder van duurzame verstedelijking doorstaan? - zorg over een goede verkeersafwikkeling in het centrum College en initiatiefnemer hebben nog maximaal 6 maanden nodig om duidelijkheid te geven en met antwoorden te komen op onze vragen.

Lees meer

VAB beleid

1 jaar geleden door Hieke

Het gemeentelijke VAB beleid komt binnenkort op de agenda van de commissie RZ. Het wat, denkt u misschien? Zonder het BVA (boek van afkortingen) is het wel eens lastig om te weten te komen wat we precies bedoelen. Maar het VAB beleid gaat over Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Daarvan hebben we in onze gemeente al aardig wat en daar komt de komende jaren nog veel bij als we de prognoses over de hoeveelheid stoppende agrarische bedrijven erbij nemen. Daar komt niet vanzelf een oplossing voor. Toekomst zit er niet of weinig in deze locaties. Een alternatief is niet zomaar voorhanden. Verbrede landbouw met neven activiteiten in de zorg of recreatie is zeker niet voor iedereen een oplossing. Zelfs alle bebouwing opruimen en er een woonbestemming aan geven, is lang niet altijd mogelijk vanwege de plek waar het staat. Een andere bestemming in de vorm van bedrijven aan huis of kleinschalig industrie? Dat gaat zomaar niet en degene die het proberen moeten diepe zakken en veel doorzettingsvermogen hebben om het voor elkaar te krijgen. Niet in de laatste plaats door het beperkte meedenken van de gemeentelijke organisatie. Nee, hier ligt nog een hele uitdaging om met bruikbare en uitvoerbare oplossingen te komen. En oplossingen hebben we nodig, want ik moet er niet aan denken dat alles wat er vrij komt leeg komt te staan en gaat vervallen. Zo’n spooklandschap, daar zitten we al helemaal niet op te wachten. Wij als Lokaal gaan er mee aan de slag en hopen dat u met ons meedenkt. John van den Akker

Lees meer

Kunst in openbare ruimte

1 jaar geleden door hieke

In het Brabants Dagblad van afgelopen week stond een artikel over ‘Entree De Hoef omhoog om wateroverlast te voorkomen’, omdat diverse fikse regenbuien overlast hadden veroorzaakt: het voetpad was onbegaanbaar en de auto’s moesten stapvoets over de toegangsweg rijden i.v.m. aquaplaning. ‘Entree De Hoef’ is, inclusief de rotonde van De Ploeg, onderdeel van een kunstproject waarin water centraal staat. Het hemelwater wordt verzameld in wadi’s. Als er te veel regen in korte tijd valt, stroomt het water uit die wadi’s over de toegangsweg. Bij dit soort wateroverlast moet het probleem opgelost worden, zonder de intentie van het kunstproject aan te tasten. Uit jurisprudentie blijkt dat er risico’s verbonden zijn aan het zélf doen van onderhoud - en/of restauratie van kunstwerken. Herstel of aanpassing van kunstwerken is specialistisch werk. Er moet ook rekening gehouden worden met de auteursrechten van de kunstenaar of zijn/haar nabestaanden. Er is toestemming nodig van de kunstenaar of van de nabestaanden, die tot 70 jaar na zijn/haar overlijden de persoonlijkheidsrechten van de kunstenaar behartigen. Het is dus zaak om als gemeente goed de gevolgen te beoordelen en af te wegen. Een ander probleem is vandalisme, zoals onlangs van het kunstwerk in Loosbroek en de aansprakelijkheidsstelling bij een ongeluk door een kunstwerk. Een oplossing voor bovenstaande problemen zou kunnen zijn: het werken met contracten voor bepaalde tijd. Hierin zouden dan tevens de risico’s, het beheer en onderhoud in vastgelegd kunnen worden. Hans Vos

Lees meer

Jeugdbeleid Bernheze

1 jaar geleden door hieke

Afgelopen week waren de gemeentelijke budgetten op het gebied van zorg weer volop in het landelijke nieuws. Gemeenten houden zorggeld op de plank, terwijl de klachten in de jeugdzorg toenemen. De wachtlijsten lopen op, ouders zijn ontevreden over de communicatie en de kwaliteit van zorg en het aantal suïcide pogingen lijkt toe te nemen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de transitie? Gemeenten moeten maatwerk bieden. Is het binnen onze gemeente ook zo zwart/wit? Kun je Bernheze rekenen op maatwerk? Kennen onze burgers de weg naar het BJG (basisteam jeugd en gezin)? Weten hulpverleners elkaar voldoende te vinden? Hoe verloopt de communicatie? Is er al voldoende sprake van 1 kind 1 plan? Binnen de werkgroep “jeugdbeleid gemeente Bernheze” zijn we met deze vragen aan de slag gegaan. Lokaal vindt het ook erg belangrijk dat er los van de landelijke ontwikkelingen, goed wordt gekeken of de inwoners van Bernheze die zorg krijgen die ze nodig hebben om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving. Speerpunten voor de komende periode zijn dan ook het verbeteren van de verbinding tussen het basisteam jeugd en gezin (BJG), de zogenoemde vindplaatsen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen enz.) en de huisartsen. Tevens gaan we aan de slag met het verbeteren van de nazorg na behandeling. Zo komt het nog te vaak voor dat mensen een behandeling krijgen en daarna de geleerde vaardigheden niet kunnen toepassen in de voor hun vertrouwde omgeving. Wil je meedenken over het jeugdbeleid, of heb je vragen n.a.v. dit stuk? Neem gerust contact op via jacobsgwendy@gmail.com.

Lees meer

Werk aan de winkel

1 jaar geleden door mieke

Een overschot van meer dan 2 miljoen euro op de beschikbare middelen in het sociaal domein. Nou dat is niet alleen nieuws, dat is een duidelijk sein dat er werk aan de winkel is. Hier moeten we iets mee. Het bericht roept veel vragen op. Toen de taken werden overgedragen aan de gemeenten werd er tegelijk ook 40% gekort. Iedereen was bang dat er te weinig geld zou zijn, een overschot is wel het laatste dat er verwacht werd. Ontzettend veel mensen die in de zorg werkten hebben ook hun baan verloren of zijn flink terug gezet in salaris. Kan de gemeente dan zoveel beter onderhandelen dan de rijksoverheid? Blijkt uit het tekort niet dat er misschien wat te ver gegaan is? Een nog belangrijkere vraag is volgens mij of dat iedereen wel de zorgt krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit lijkt wel het geval te zijn, omdat er weinig klachten zijn en er ook geen signalen komen van de dienstverleners in de zorg. Maar het overschot vraagt zeker op dit punt om een “dubbel-check”. Al tijdens de verkiezingsperiode heeft Lokaal aangehaald dat het allerbelangrijkste van de transitie was te voorkomen dat niemand tussen de wal en het schip geraakt. Mocht dat wel zo zijn, neem dan contact op met de gemeente of met ons. Ook alle andere vragen zullen wij de komende tijd proberen te beantwoorden. Mieke Dobbelsteen

Lees meer

Met de grootste precisie

1 jaar geleden door hieke

Elke keer als ik uit Den Bosch naar Heeswijk-Dinther rijd, rijd ik bijna de afslag voorbij. Maar dan zie ik het pand van Gebroeders Dijkhoff in de verte en denk ik: Oh ik ben er al! Alle huizen, die mij erop alert maakten dat ik af moet slaan, zijn verdwenen. Het verbaasde mij elke keer weer hoe de machinisten van de enorme grijpers en schuivers met de grootste precisie de aarde verplaatsten. Precies daar een berg creëerden door de aarde, daar waar het niet moet liggen weg te halen. De samenwerking van mensen en hun machines is essentieel en dat gebeurt ook. Ik mis wel de prachtige bomen en de karakteristieke huizen die langs de N279 stonden. Maar verandering is keuzes maken. Zo werkt het ook in de politiek. Daar waar keuzes gemaakt moeten worden, moet dat ook met de grootste precisie gebeuren én ook hier is samenwerking essentieel. Met elkaar goed overleggen, voordat er besluiten worden genomen over veranderingen. Natuurlijk kun je het niet altijd met elkaar eens zijn. Soms moet je afwijken van ingenomen standpunten om dichter bij elkaar te komen. Zo is het leven: samen bewegen. Bewegen zorgt voor verandering. Door verandering ontstaat groei, maar altijd en in alles is er die eerste stap..... Door samen die stap te durven maken ontstaan er weer nieuwe kansen. Ik heb er vertrouwen in dat de politiek van Bernheze met elkaar, weloverwogen, stappen durft maken en dat ze dat ook met de grootste precisie doen! Hieke Stek.

Lees meer

Lokale omroep Bernheze uitgevoerd door SOM- Dtv

1 jaar geleden door Hieke

In de afgelopen jaren zal u vast en zeker wel eens iets hebben opgevangen over de discussie tussen de staatssecretaris Sander Dekker en de publieke omroepen over de taakopdracht/programmering van deze omroepen. Waarbij wellicht het meest bekende stokpaardje van de staatssecretaris is dat amusement zonder publiek belang, zoals bijvoorbeeld bananasplit en Lingo, niet langer bij de publieke omroep thuishoren. Ook Bernheze is op haar beurt ,weliswaar in het klein, medeverantwoordelijk voor een omroep, namelijk Stichting omroep Maasland/Dtv, nadat per 1 november 2014 de Bernhezer Omroep Stichting hierin is opgegaan. Stichting omroep Maasland heeft onlangs een hernieuwd subsidie verzoek ingediend met een viertal keuzes. Binnenkort zal de gemeenteraad een besluit hierover nemen. De hoogte van de subsidie zal met name worden bepaald door de keuze om vrijwilligers wel, gedeeltelijk of niet te laten ondersteunen door één van de professionele krachten die in dienst zijn. Wij, als Lokaal, vinden het van belang dat u als inwoner van Bernheze op de hoogte blijft van het lokale nieuws en zien hierin voor de lokale omroep zeker een rol weggelegd. Maar we zijn zeker ook van mening dat het subsidiebedrag dat we als gemeente dienen te gaan bijdragen in de juiste verhouding dient te blijven staan. Daarbij past in onze visie niet dat het subsidiebeleid gebaseerd dient te worden op het inzetten van een fulltime professionele kracht , hetgeen zou betekenen dat het huidige subsidieniveau bijna verdrievoudigd zou dienen te worden. Dat gaat ons een stap te ver! Gerjo van Kessel

Lees meer