75% van stallen in buitengebied Bernheze wordt gesloopt

3 jaar geleden door

Als Lokaal zijn wij ervan overtuigd dat er in de komende 2 jaar veel gaat veranderen in ons buitengebied. Enerzijds als gevolg van de aanscherping van de Verordening Ruimte door de Provincie, maar ook als gevolg van het regeerakkoord voor onze regio waarin o.a. 200 miljoen is gereserveerd voor een warme sanering van de intensieve veehouderij.

Wat zeker is dat er ca 50 bedrijven nu daadwerkelijk gaat stoppen en zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld in kader van de zgn Stoppersregeling. Dit betekent dan of sloop van stallen of hergebruik in kader van het Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB) beleid.

Wij zouden graag zien dat het college meer de focus legt op nadrukkelijke sloop van stallen. Immers, het is een utopie dat al deze ruimten binnen nu en pakweg 5 jaar weer omgeturnd kunnen worden voor nieuwe activiteiten die daarin kunnen plaatsvinden.
Kortom sloop heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit om uiteindelijke verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.

Voor de financiele compensatie van sloop moet de sector zich primair richten tot het stalderingsloket, wat recent door de provincie hiervoor is ingesteld.

Onze conclusie is dat het VAB beleid uiteindelijk bedoeld is voor een zeer beperkte groep stoppende agrariers in het buitengebied. Waar kansen liggen voor herbestemming, moeten we die zeker benutten, zolang dit maar niet leidt tot nieuwe vormen van overlast. Een goede dialoog met de omgeving, wat ook past binnen de toekomstige omgevingswet, past daar volledig bij.

Wij zijn echter geen voorstander van een dubbel gebruik van regelingen door de stoppende agrarier waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van de provinciale stalderingsregeling en men daarnaast ook nog eens van de gemeente de ruimte krijgt om nog 5 jaar een tijdelijke invulling te geven aan de stallen middels een “VAB-vergunning”. Het stalderingsloket is wat ons betreft DE voorliggende voorziening om een mogelijk financieel probleem bij sloop op te vangen.