ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2020 BERNHEZE

1 jaar geleden door

Nederland is boos, Nederland is ontevreden, Nederland protesteert en gaat massaal de straat op.
De voorbeelden liggen voor het oprapen: de boerenacties tegen het stikstofbeleid, het onderwijzend personeel dat gaat staken, evenals het verplegend personeel in de ziekenhuizen; klimaatactivisten die wegen blokkeren in Amsterdam en jongeren die niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa aandacht vragen voor een adequater klimaatbeleid. Gisteren de bouwsector die massaal naar den Haag afreisde. De politie die zeer ontevreden is, en de jeugdzorg die schreeuwt om meer aandacht en meer geld.
Waar vloeien deze ontevredenheid en protesten uit voort? Het antwoord is complex, maar heeft zeker te maken met de kloof die tussen burger en politiek steeds groter wordt door het steeds verder afbrokkelen van het vertrouwen tussen deze twee.
Ik kan het lijstje nog veel langer maken, maar vandaag staan we stil bij de begroting 2020 van onze eigen gemeente.
Is er binnen onze gemeentegrenzen dan niets aan de hand? Gaat bovengenoemde problematiek aan ons voorbij?
Welnee! Denk eens aan de massale toeloop waar het ging over het mogelijk niet doorgaan van de aanleg van tennisbanen in Loosbroek. Aan de protesten toen het voorstel voorlag om het vetorecht op te heffen om geen windmolens op Bernhezer grondgebied in Heesch-west te plaatsen.
Aan de druk die werd uitgeoefend om geen arbeidsmigranten te plaatsen in de Koffiestraat.
Een veelgehoorde klacht is, zowel landelijk als hier, het ontbreken van voldoende communicatie en overleg. Ik wil het wel nuanceren: dit argument wordt ook ingezet als besluitvorming een kant opgaat die een bepaalde groep niet wenselijk vindt. Zie je wel, “er wordt toch niet naar ons geluisterd”.
Maar ontegenzeggelijk, de communicatie moet beter. Onlangs is er in een werkbijeenkomst van de raad stilgestaan bij communicatie en participatie anno nu en de lessen die uit de huidige praktijk getrokken kunnen worden. Aandacht, aandacht hiervoor!

Voorzitter, een aantal van bovengenoemde landelijke en Bernhezer thema’s willen wij als Lokaal graag nog eens onder de loep nemen.

Bernheze is een agrarische gemeente en wij als Lokaal zijn dan ook zeer begaan met de problematiek waarmee onze agrarische mede-inwoners worden geconfronteerd. Naast de landelijke en provinciale regels kunnen we gelukkig ook op plaatselijk niveau een bijdrage leveren: te denken valt aan de stoppersregeling en het vastgestelde VAB-beleid om leegkomende stallen op andere wijze te benutten. Maar ook veehouders die willen doorgaan met hun onderneming verdienen onze aandacht.
Wij vragen u ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan meer maatwerk en tot het zetten van mogelijke (financiële) accenten. We vragen ons af in hoeverre wij als gemeente de impact van dit alles in beeld hebben.
Door de stikstofproblematiek komen veel bouwprojecten stil te liggen. Zijn er voorbeelden te noemen waar dit ook in onze gemeente speelt of gaat spelen.

De landelijke klimaatmaatregelen zullen de komende jaren vast onderdeel gaan vormen van vele agenda’s. Ook van de Bernhezer raad. Gemeenten krijgen daarin een belangrijke rol te vervullen. In de begroting schrijft u dat u in nieuwe en bestaande wijken stappen wil zetten naar gasloos. En in aansluiting op de regionale energiestrategie Noord-Oost Brabant onze duurzame energieagenda wil herijken. Wanneer kunnen wij deze agenda tegemoet zien? De ontwikkeling van de elektrische deelauto juichen wij toe. Maar wanneer en op welke wijze kunnen onze inwoners daar straks gebruik van maken. Wordt dit idee ook uitgerold op wijkniveau?
Zonnepanelen leggen op o.a. bestaande daken van stallen ligt wat ons betreft meer voor de hand dan landbouwgrond daarvoor te gebruiken. Deelt u ons standpunt?
Maar u zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van de aandacht die de GGD’s vragen voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. Geluidshinder van windmolenparken; wat zijn de effecten van de luchtkwaliteit (fijnstof) rond biomassacentrales.
Welke rol dicht u zich als college daarbij toe? Wij zouden graag zien, meer dan u nu in de begroting aangeeft, hoe u inhoud gaat geven aan – en welke rol u wilt gaan en moet spelen aan de klimaatdoelen die de overheid zich gesteld heeft.

De commissie voor de milieueffectrapportage heeft flinke kritiek op het rapport dat is opgesteld over de milieueffecten van het bedrijventerrein Heesch-West.
In de beantwoording op vragen gesteld door een collega fractie bij de begroting krijgen wij de indruk dat het college aan de essentie van de kritiek voorbijgaat. Gesproken wordt over een analyse van de inspraakreacties, gesprekken met de omgeving en het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan, inclusief een aanvulling/update van de MER.
Vragen onzerzijds zijn: neemt u de kritiek wel serieus? Er zijn opmerkingen door de genoemde commissie gemaakt over “waarom deze locatie als bedrijventerrein, er is kritiek op de indeling van het terrein, andere indelingen zijn mogelijk minder schadelijk voor het milieu en de omgeving; waarom plaatsing van windturbines op Heesch-West, andere locaties zijn niet onderzocht. Kortom dat vergt veel huiswerk. Graag een reactie hoe u de onderzoeken gaat aanpakken. Heeft een en ander nog gevolgen voor de grondoverdracht aan de gemeenschappelijke regeling?

Voorzitter, ondanks het feit dat in de meicirculaire extra gelden voor de jeugdzorg zijn toegevoegd, worden de zorgen voor een efficiënte uitvoering, steeds groter. Kunt u ons in het kort een beeld schetsen hoe we in Bernheze ervoor staan. En wilt u daarin de volgende vraag meenemen: De middelen sociaal domein zijn in 2019 overgegaan en opgenomen in de algemene uitkering, en dus niet meer geoormerkt. Nu hebben we nog een overschot, maar dat zal in rap tempo afnemen zo verwachten wij. Op welke wijze gaat u de inkomsten en uitgaven beheersbaar blijven houden.

De aanpak van ondermijning in het buitengebied is een prioriteit uit het beleidskader integrale veiligheid 2019-2022. Maar tegelijkertijd lezen we dat de meldingsbereidheid in het buitengebied verontrustend laag is. 20% van de Brabantse boeren is benaderd om een stal of schuur te verhuren. Negentig procent van de Brabantse boeren zwijgt over verdachte situaties, vanuit een diepgeworteld wantrouwen tegen de overheid. “Politie doet toch niets” Ik sprak daar in mijn inleiding ook al over. Voorzitter, u bent bestuurslid van de taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Hoe denkt u de rollen om te kunnen draaien?

Voorzitter, financieel gaat het onze gemeente goed. Tegelijkertijd hebben wij zorgen over de ongewisse situatie rond De Nieuwe Instelling. De eerdergenoemde wens voor een investering van
€ 5,6 miljoen is niet realistisch. Met spanning wachten wij op het businessmodel dat in maart zal volgen. Idem geldt dit ook voor de Wildhorst waarvan de uitkomst van de inventarisatie eind dit jaar te verwachten valt.
Wij stemmen in met de stijging van de OZB van 1,4% en de stijging van de afvalstoffenheffing. Een heroverweging volgend voorjaar om een forse stijging van de afvalkosten voor de komende jaren te temperen, is zeker op zijn plaats.

Nu de ontwikkelingen van plan de Erven en Heesch West concreet vorm beginnen te krijgen vragen wij ons af in hoeverre de verkeersafwikkeling over de Cereslaan en in het verlengde daarvan de Kruishoekstraat en de Bosschebaan in volledigheid is doorgerekend. De huidige drukte op de Cereslaan en de toename door verwezenlijking van alle plannen baren ons zorgen. Gaat hier geen bottleneck ontstaan?

Voorzitter, de traverse Heeswijk-Dinther. Ligt de planontwikkeling stil? Een geplande bewonersbijeenkomst is afgezegd. Wat speelt er op dit moment. De communicatie bij dit project naar de inwoners en direct betrokkenen is altijd uitstekend verlopen. Waarom nu niet?

En tot slot, voorzitter, de herindelingsontwerpen zijn door de gemeenten Uden en Landerd vorige week vastgesteld. De gemeentenaam “Maashorst” is ondanks discussie daarin blijven staan. U kunt nu uitvoering geven aan de door de raad aangenomen motie om een zienswijze tegen deze gemeentenaam in te dienen.

Wij danken het college en de ambtelijke organisatie voor de heldere begrotingsstukken en de beantwoording van de gestelde vragen.