Concept Coalitieaccoord CDA, SP en Lokaal

4 jaar geleden door

Op maandag 7 mei willen wij onderstaand concept akkoord opiniërend bespreken (na afloop van de commissie Bestuur en Strategie) met de oppositie partijen. Wij zijn daarbij op zoek naar suggesties ter verbetering van dit stuk. De bedoeling is dat daarna een definitief coalitieaccoord op 24 mei aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Het concept accoord ziet er als volgt uit:


Participatie van onze inwoners en maatschappelijke organisaties:
De verhouding tussen overheid en samenleving verandert. De overheid werkt steeds meer samen met partijen uit de samenleving. De overheid treedt daarbij steeds meer terug en verwacht van de burgers meer zelf invulling geven aan de samenleving.
Dit college wil graag samen met haar inwoners zoeken naar mogelijkheden om de burgers meer te betrekken bij besluitvorming. Zowel in de beleidsvormende als uitvoerende fase. Wij dagen hen daartoe uit, ook naast de mogelijkheid van het indienen van burgerinitiatieven. Wij doen dat als gemeentebestuur niet alleen, maar zullen dit oppakken met inwoners en maatschappelijke partners.
Hiervoor zal afhankelijk van het onderwerp, in overleg met de gemeenteraad, gezocht worden naar participatiemogelijkheden.

Participatie Gemeenteraad:
Coalitiepartijen vinden het belangrijk om de gemeenteraad vroegtijdig te betrekken bij dossiers. Het is van belang hierover nadere proces- en werkafspraken te maken.
We houden rekening met de rol en taakverdeling tussen de bestuurlijke gremia (college, gemeenteraad, organisatie). We willen samen met de gemeenteraad komen tot een meer eigentijds bestuur.

Duurzaamheid:
Het wordt voor iedereen duidelijk: we moeten op een andere manier omgaan met grondstoffen, energie en onze leefomgeving. Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie worden de belangrijkste thema’s. De ingezette lijn van gasloos bouwen voor nieuwe (bestemmings)plannen zetten wij door. We willen afspraken maken met woningbouwcorporaties over duurzame energie waardoor we de energielasten verlagen. Tevens zetten we in op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Wij zien bewustwording als een basis voor verandering. Hiermee creëren wij een toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen.

Zorgvuldig ruimtegebruik is een voorwaarde. Onze prioriteit ligt daarom in bestaand bebouwd gebied. Kijken we naar het buitengebied, dan moeten we daar de focus leggen op bestaande bouwblokken (bebouwd en onbebouwd). Daarmee willen wij de wildgroei van zonnevelden in ons mooie buitengebied voorkomen. Tenslotte vragen we bij initiatieven en stuk wederkerigheid (voor wat hoort wat principe) met als doel dat onze inwoners en bedrijven ook gebruik kunnen maken van deze duurzame opgewekte energie.

Afvalscheiding gaan we verder optimaliseren. Zo kunnen we een nuttige toepassing en hergebruik van verschillende afvalstromen verhogen.

Klimaatverandering leidt tot meer intensieve buien en hittestress. Daarom gaan wij onze leefomgeving meer klimaatbestendig inrichten, met name in onze openbare ruimte.

Regionale Samenwerking:
Alleen zijn we sneller, maar samen komen we verder en staan we sterker. We doen lokaal wat lokaal kan en regionaal wat moet. Hierdoor zijn we beter in staat ons te verbinden met provinciale en/of landelijke programma’s. Daarom kiezen wij voor verdere intensivering van de samenwerking in de regio en blijven een actieve (financiële) bijdrage leveren aan Agrifood Capital. Onze drie belangrijke strategische thema’s landbouw, recreatie en wonen moeten ook in de regio een plek krijgen.

Zelfstandigheid gemeente Bernheze:
Er is geen aanleiding om de discussie rondom zelfstandigheid opnieuw op te starten. Wel kiest de coalitie voor het samenwerken op thema’s die voor Bernheze en de regio van belang zijn om de strategische slagkracht te vergroten. Zo leggen we de verbindingen van binnen (Bernheze) naar buiten (regio, provincie). Denk daarbij aan Woningbouw, Landbouw en Toerisme en Recreatie. Komende jaren zullen we dan ook geen discussie voeren over de zelfstandigheid van Bernheze tenzij externe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Investeringsagenda:
In de informatienota zijn de investeringen die al zijn afgesproken voor de komende jaren genoemd. Wij willen structureel meer geld uitgeven voor de verbetering van de kwaliteit van het groen in onze kernen en buitengebied. Ook het bermenonderhoud moet daarbij mee worden genomen.
Ons beleid over maatschappelijk vastgoed wordt uitgevoerd. Dit betekent verdere optimalisatie van gebruik.
Niet alles kan dus we willen samen met de gemeenteraad de discussie aan voor welke overige investeringen en uitgaven we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen, en wat we daartegenover los willen laten.

Investering in ICT:
Het is voor ons duidelijk dat we de komende periode moeten investeren in automatisering, om de kwaliteit van dienstverlening en service naar onze inwoners en bedrijven op peil te houden en te verbeteren. We hebben kennis genomen van het bedrijfs- en transitieplan van het “BLOU”, wat in samenwerking met de gemeenten Oss, Uden en Landerd tot stand is gekomen.
Wij vragen ons af of dit toekomstgericht is nu er een tendens is naar outsoursing en in de Cloud werken. Hebben we dan nog wel een eigen “rekencentrum” nodig en staat een “statisch” besluit tot samenwerking in BLOU niet op gespannen voet met de dynamische ontwikkelingen op het gebied van ICT?

Sociaal domein; Ondersteuning en zorg:
We zijn een zorgzaam bestuur en bieden maatwerk aan elke inwoner met een hulpvraag. Inwoners proberen eerst problemen zelf of met hun familie of bekenden op te lossen. Lukt dat niet, dan kunnen zij bij de professionele zorgverleners terecht voor hulp. Zo krijgt iedereen de hulp die nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat wonen, inkomen, participatie en zorg met elkaar verbonden zijn. Door dit met elkaar te verbinden komen we tot een doelmatigere aanpak, waardoor knelgevallen voorkomen kunnen worden.

We organiseren één toegang voor ondersteuning en zorg. Om dit te bereiken gaan we in overleg met alle betrokken partijen. Samen met inwoners, het maatschappelijk middenveld en professionals zorgen we voor draagvlak en verbeteren we de toegang tot ondersteuning en zorg. Zo organiseren we de hulp voor iedereen laagdrempelig en dichtbij.

Het voorkomen van problemen is een belangrijk aandachtspunt. Om zelfredzaam te kunnen zijn, is mantelzorg belangrijk. We zetten het beleid voort om mantelzorgers te ondersteunen bij hun belangrijke taak en organiseren aanvullend respijtzorg.

We gaan samen met de regio en onze gemeenteraad de inkoop van de jeugdzorg en WMO evalueren. Daarbij staan we open voor verbeteringen. Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen zorg- en welzijnaanbieders, het basisteam jeugd en gezin, het sociaal team en de huisartsen. Om escalatie te voorkomen is het noodzakelijk om tijdig de passende hulp te bieden. We zetten ons daarom in om de wachtlijsten die er zijn te verkorten.

We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen die kunnen werken aan werk te helpen. Hiervoor is een optimale samenwerking tussen IBN en onze sociale dienst die bij Meijerijstad is ondergebracht nodig. Ook bekijken we de samenhang tussen partijen waarbij een uitvoeringsinstantie in de backoffice mogelijk is.

Wat gaan we verder doen?
• We zetten ons actief in om de laaggeletterdheid in onze gemeente te bestrijden. Daarom zetten we concrete acties op om laaggeletterdheid blijvend aan te pakken.
• Het voorkomen van eenzaamheid is een belangrijke opgave. Samen met inwoners en verenigingen komen we met concrete voorstellen om de eenzaamheid in Bernheze aantoonbaar terug te dringen.
• We zetten het armoedebeleid voort. Daarbij gaan we inzetten op voorkomen dat inwoners in armoede komen.
• We zijn een dementievriendelijke gemeente. Daartoe nemen we maatregelen zodat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.
• Met maatschappelijke partijen, pakken we, in samenwerking met de gemeenteraad, de adviezen van de OOB op.
• We brengen de eigen bijdrage in de Wmo de komende periode omlaag.
• We bestrijden actief fraude en schijnconstructies in de zorg.
• Door de vergrijzing verwachten we een groeiende vraag naar ondersteuning en zorg. In overleg met de inwoners, maatschappelijk middenveld en professionals brengen we deze hulpvraag in beeld, zodat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
• De oormerking van de gelden voor het sociaal domein blijft intact in deze bestuursperiode. We zijn bereid om, indien nodig, te investeren wanneer het om duurzame oplossingen gaat.
• We doen mee aan de maatschappelijke dienstplicht als de rijksoverheid dit besluit.

Social return:
Ons huidige beleid op het terrein van Social Return willen we graag actief voortzetten, en bedrijven ertoe verleiden om dit certificaat te behalen. De PSO certificering is een uitstekend instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame werkplek te geven. In Bernheze willen we een substantiële uitbreiding van het aantal PSO gecertificeerde bedrijven. Ook streven we ernaar om in de regio BNO als kartrekker/aanjager te fungeren. Bedrijven met een PSO certificaat krijgen bij ons de voorkeur bij aanbestedingen.

Arbeidsmigranten:
Wij vinden het belangrijk dat huisvesting van arbeidsmigranten goed geregeld is.
Ons huidige beleid waarin we kijken naar spreiding van de huisvesting van arbeidsmigranten en maximering per soort woning gekoppeld aan de SNF normering zorgt voor duidelijkheid in de markt. Het vermijd overlast en de arbeidsmigranten beschermen we tegen uitbuiting. Handhaving op dit beleidsterrein is wenselijk. En als Bernheze gaan we pleiten voor een meer eenduidige regionale aanpak.

Statushouders / vluchtelingenwerk:
De Gemeente Bernheze zal de haar toegewezen statushouders huisvesten. De begeleiding en integratie van vluchtelingen zal vluchtelingenwerk uitvoeren samen met instanties als Ons Welzijn, IBN en de sociale dienst. De nadruk zal komende periode liggen op het integratieproces en doorleiden van de statushouders naar werk. We gaan hierin versnellen door een combinatie van werk, taallessen en integratie .

Subsidiebeleid:
Wij gaan geen uitvoering geven aan de aangenomen motie van de gemeenteraad over een nieuwe visie en het nut en noodzaak van verenigingen en hun vrijwilligers, en dit uit werken naar een nieuw subsidiebeleid ( Gemeenteraad 4 juni 2015).
Het nut en noodzaak van subsidie voor verenigingen en hun leden staat voor ons buiten kijf dus een heroverweging is niet nodig. Voor de komende 4 jaar beloven wij geen verdere bezuinigingen voor verenigingen en zullen steun verlenen aan verenigingen die in de knel komen.
Wel willen wij verdere professionalisering en verzakelijking van onze subsidieafspraken met onze professionele instellingen en daarmee sturen op de doelen die wij als gemeente wensen. Als dat niet lukt, dan overwegen wij om taken weer terug te leggen bij de gemeente zodat we zelf meer de regie krijgen.

Woningbouw in de raadsperiode 2018 – 2022:
“Betaalbaar, duurzaam, genoeg en passend bij de vraag”
In de nieuwe periode gaan we door met het actieve woningbouwbeleid van de afgelopen periode. Er is in de afgelopen periode veel werk gemaakt van onder andere nieuwe bestemmingsplannen, een onderzoek naar de woningbehoefte en daaruit volgend een nieuwe vorm van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Dit zorgt voor een uitdaging om de komende jaren zo’n 1150 woningen te bouwen. In 2020 evalueren we de huidige woonvisie en zullen we de woonvisie actualiseren, ze loopt namelijk tot 2021.

We zetten de komende periode in op de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen. De betaalbaarheid van woningen is een van de belangrijkste aandachtspunten. We willen inzicht in de wachttijden voor sociale huurwoningen en gaan daarom met de corporaties in overleg, om zo gezamenlijk de wachttijden waar nodig te verkorten. Bij de verkoop van woningen door corporaties wordt eerst gekeken of deze voor speciale doelgroepen inzetbaar zijn, ons doel is een netto toename van 250 sociale huurwoningen in 2022.

De bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd de komende jaren, en we blijven bouwen in alle kernen. We hebben speciale aandacht voor de starters en de ouderen op de woningmarkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om specifieke types van woningen, of bijvoorbeeld mogelijkheden tot mantelzorg. Er is daarbij ruimte voor andere en vernieuwende woningbouwconcepten en woonvormen, denk hierbij aan ‘tiny houses’, inzet van vrijkomende agrarische bestemmingen (VAB’s) of maatschappelijk vastgoed, maar ook voor projecten met een vernieuwende aanpak zoals een CPO duurzaamheidsproject voor jongeren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Individueel Particulier Opdrachtgeverschap blijven prominent op de agenda van dit college staan.

De Brabantse Agenda Wonen maakt het nodig om te kijken naar de mogelijkheden voor inbreidingslocaties. We gaan daarvoor meer ruimte bieden. Niet alles hoeft op eigen grond van de gemeente. Een belangrijk aandachtspunt is het behoud van groen in de wijken, wanneer er sprake is van inbreiding. De verbetering van de verblijfskwaliteit in de woonwijken wordt samen met de woningcorporaties en de inwoners opgepakt. We maken ons hard voor een regionale agenda wonen. Waarbij wij speciale aandacht hebben voor het wonen in kleine kernen.

Speciale aandacht hebben we ook voor het wonen voor speciale doelgroepen, we moeten oplossingen vinden voor mensen die echt in de knel zitten en met spoed een woning zoeken. Het is belangrijk dat mensen deel uitmaken van de maatschappij en dat er een goede spreiding is over de wijken. Ook beschermd wonen en wonen met zorg blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt waarbij we ons beleid in overleg met sociale en maatschappelijke partners doorzetten.

Toekomst gericht denken over wonen wordt de kernboodschap in onze communicatie. Denk hierbij aan bewust nadenken over ‘anders’ te gaan wonen, bewust zijn van het feit dat je samen verantwoordelijk bent voor je leefomgeving en bewust zijn van de mogelijkheden tot verduurzaming en de eventuele mogelijkheden tot subsidie op dat gebied.

Grondbeleid:
In 2019 gaan we ons grondbeleid actualiseren. Daarin willen wij dan ook de “Brabantse Agenda Wonen” meenemen met een focus op het optimaal inzetten op inbreiden, herstructureren en transformeren van bestaande gebouwen in de diverse kernen. Om de woningvoorraad daarbij te kunnen verduurzamen en geschikt te maken voor mensen met een zorgvraag, willen wij daarin betrekken. Stokt het in de woningbouwproductie, dan overwegen wij om een (grond)positie in inbreidingslocaties te nemen om zo de woningbouw voor onze doelgroepen weer vlot te trekken.

In de komende periode gaan we onze strategische voorraad gronden drastisch afbouwen zodat de financiële lasten die hierop drukken afnemen en het geïnvesteerde geld weer terugkomt naar de gemeente

Transitie buitengebied:
De ingezette lijn programma Landbouw zoals dit in 2017 door de gemeente is opgezet, willen wij verder doorontwikkelen. Daarbij willen wij de focus gaan leggen op reeds gestopte bedrijven en bedrijven die in de komende 4 jaar hun bedrijf gaan beëindigen. Onze verwachting is dat dit minimaal 1 op de 4 bedrijven in Bernheze zal zijn. Hiermee wordt “automatisch” die gezondheidswinst geboekt die we allemaal wensen.

Wij willen deze ondernemers in beeld krijgen, in beweging krijgen en een nieuw perspectief bieden binnen het kader van ons VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) beleid. Niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal maatschappelijk en economisch. Voor nieuwe duurzame vormen van (agrarisch) ondernemen (vb Herenboeren, energiebedrijf, combi landbouw/bosbouw en streekproducten) staan wij open.

Dat er gesloopt moet worden, is in onze ogen onvermijdelijk. Enerzijds biedt de provincie een oplossing via haar stalderingsloket voor bedrijven die gaan stoppen. Maar wij hebben in Bernheze ook te maken met reeds gestopte bedrijven die van deze mogelijkheid geen gebruik kunnen maken. Ook deze specifieke doelgroep willen wij perspectief bieden en voor deze specifieke doelgroep willen wij een eigen “sloop bonus” regeling ontwikkelen. Een inwoner krijgt dan extra ruimtelijke mogelijkheden in ruil van sloop van deze locaties binnen onze eigen gemeentegrenzen. Wij gaan dus onze nek uitsteken voor vernieuwende ideeën en concepten om sloop te stimuleren.
Daarmee voorkomen wij ook het “ongewenst” gebruik van leegkomende stallen voor mogelijke
criminele activiteiten.

We willen voorwaardelijk ruimte bieden aan duurzame doorontwikkeling van agrarische bedrijven binnen het kader van de Verordening Ruimte daar waar dit nog mogelijk is. Het volledig voldoen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) is daarbij een vereiste: aandacht voor gezondheid van mens en dier, de zorg voor de fysieke leefomgeving en dierwelzijn worden hierbij als maatlat gehanteerd.

Toerisme en Recreatie:
Wij vinden toerisme en recreatie een belangrijke nieuwe economische drager voor onze gemeente. Daarom gaan we samen met de sector uitvoering geven aan de, samen met het maatschappelijk middenveld en ondernemers, tot stand gekomen visie Toerisme en Recreatie. Bernheze zegt de toerist niets, maar wel de Maashorst en het AA-dal met kasteel Heeswijk, wat een verbinding moet worden naar het Groene Woud.
Het aspect cultuurhistorie is de basis voor een visie op het Aa-dal. Het aspect natuur is de basis voor alles wat rondom de Maashorst speelt.
Om de toerist langer in Bernheze te houden, willen we ruimte bieden aan meer (kleinschalige) verblijfsrecreatie, ook in vrijkomende agrarische bebouwing.
Bernheze is geen eiland, dus onze ambitie op het terrein van toerisme en recreatie gaan we in regionaal verband oppakken. Als aanjaagfunctie gaan we opbrengsten uit toeristenbelasting aantoonbaar in de sector zelf investeren in samenspraak met de sector.

De Maashorst:
De Maashorst is voor deze streek een uniek gebied met veel potentie voor natuur en recreatief gebruik. Het zoeken naar een goede balans tussen deze elementen blijkt telkens weer een lastige opgave. In september 2017 hebben de vier Maashorst gemeenten hun akkoord gegeven op het aangepaste IBEP. In 2018/2019 zullen er nog besluiten genomen moeten worden over de Governance/aansturing, de financiële bijdrage van de Gemeente en de een loketgedachte. De een loket gedachte vloeit voort uit de wens om een aantal zaken gezamenlijk te doen. Hierbij moeten we denken aan uitvoeringszaken zoals beheer, onderhoud, evenementen en coördinatie van de community gedachte.

Economische zaken:
Het gaat gelukkig weer goed met onze economie en er wordt weer volop geïnvesteerd. Om onze eigen MKB bedrijven ruimte voor ontwikkeling te bieden, gaan we aan de slag met de bestemmingplannen op ’t Retsel, de Vismeerstraat en ’t Runneke zodat we in deze periode daar bedrijfskavels gaan uitgeven.

Ook de werkgelegenheid groeit. Wij vinden dat iedereen die kan werken gaat werken. Dit pakken we samen op met de bijstandsgerechtigde, Meierijstad, IBN en werkgevers in onze regio.

Concentratie van detailhandel in de diverse centra heeft onze voorkeur. Samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren willen we daarover afspraken maken. Dit komt uiteindelijk de levendigheid van de centra ten goede en daarmee voorkomen we ook ongewenste leegstand.
We blijven onderhouden relaties met bedrijven, kopen zoveel mogelijk lokaal in en geven hen advies.
Heesch-West
Voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de regio Noordoost Brabant is het noodzakelijk dat Heesch West als een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijventerrein wordt ontwikkeld.
Wij willen daarom medewerking verlenen aan de uitvoering van het in 2017 vastgestelde “Masterplan Heesch-West” met de focus op logistiek, bouw en circulaire economie.
Als grondgebiedgemeente nemen wij onze verantwoordelijkheid om hiervoor het benodigde bestemmingsplan vast te stellen en een actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van dit terrein.

Nimby bedrijven:
Bedrijven die willen verhuizen vanwege een ongunstige locatie willen wij faciliteren waarbij wij volgend zijn. Het initiatief moet bij de verzoeker liggen en zal zelf met plannen moeten komen.