CPO JONGEREN: NU AAN DE SLAG!!

4 maanden geleden door

De nieuwe woonvisie 2022-2026 heeft op dit moment de volle aandacht. In de ogen van Lokaal is dit één van de belangrijkste onderwerpen die voor ons ligt. Het raakt namelijk de essentie van prettig wonen voor iedereen in Bernheze. Wij moeten met open vizier naar vernieuwende, innovatieve vormen van wonen te kijken. Wij denken onder andere aan:
• Realiseren van tijdelijke woningvormen, vanwege acute krapte op de woningmarkt.
• Bouwen sociale huurwoningen en zeker ook midden huur onder andere door prefab woningen
• Horizontaal splitsen woningen, voor efficiënt gebruik van woningruimte.
Dit zijn slechts een paar van de items die wij hebben ingebracht via een memo aan het College (zie onderaan)

Een ander belangrijk onderdeel is het realiseren van CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) projecten voor jongeren! Intussen zijn er een aantal succesvolle CPO projecten voor senioren tot stand gekomen in Bernheze. Wij zijn ervan overtuigd dat ook voor jongeren deze behoefte veelvuldig aanwezig is. Wij zijn van mening dat we als gemeente, eigen gronden moeten inzetten voor het realiseren van CPO projecten voor jongeren, al dan niet in combinatie met senioren. Dit kan volgens ons nu al direct worden opgepakt en wel in de volgende bestemmingsplannen: Schaapsdijk in Loosbroek en Heeswijkse Akkers in Heeswijk-Dinther. Hier liggen nu al uitgelezen mogelijkheden om ook succesvolle CPO projecten voor jongeren van de grond te krijgen!

Wij roepen onze jongeren op: laat van je horen!

MEMO INBRENG LOKAAL WOONVISIE JUNI 2020

CPO voor jongeren:
Wij zien graag dat we als gemeente zelf initiatieven opstart voor jongeren. Bernheze heeft gronden in eigen bezit en kan die voor dit doel inzetten, In ons verkiezingsprogramma is dit een belangrijk item voor ons.
Concreet denken wij aan plan Schaapsdijk in Loosbroek waarin wij als Bernheze voor 100% eigenaar zijn en daar geen projectontwikkelaar bij betrokken is. Idem dito voor het voorontwerp bestemmingsplan Heeswijkse Akkers. Dus in Loosbroek kunnen in onze ogen nu al worden toegewezen aan jongeren uit Loosbroek die daar samen dan hun eigen woning(en) kunnen realiseren. Nodig en daag ze nu uit.

Voor starters een woning kopen onder het label “Koopgarant” of “Slimmer Kopen”
Je koopt voor een prijs lager dan de marktwaarde tot 30%. Zie voor meer info op www.rvo.nl en zoeken naar koopgarant. Staan ook voorbeelden bij.
Vergelijkbaar met koopgarant is het model van Slimmer Kopen waarbij (starters) woningen tot 30% korting worden aangeboden. Volgens ons breder toepasbaar als Koopgarant
https://www.slimmerkopen.nl/files/shares/slimmerkopen/Feiten___Spelregels_web.pdf

Kolat Wonen:
Is van een bedrijf uit Heeswijk Dinther wat al een succesvol project in gemeente Landerd heeft gerealiseerd. Met name interessant voor starters die (nu nog) geen hypotheek kunnen krijgen, maar in dit concept wel alvast een (eigen) woning kunnen huren en als men daarna hypotheek kan krijgen, ze de (eigen) woning kunnen aankopen. Zie voor meer info op www.kolatwonen.nl. . Dus eerst een woning huren, daarna eigenaar worden is uitermate interessant voor jongeren op de woonmarkt, zeker als ze teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar van de andere kant net iets te weinig om een hypotheek aan te kunnen.

Tijdelijke woonvormen:
Contact zoeken met Barli uit Uden die dit doet voor woningbouwverenigingen in heel Nederland, ook voor Brabant Wonen maar woonmaatschappij Mooiland wil hier kennelijk niet aan. Dit zijn woningen die na 10/15 jaar weer opgepakt kunnen worden en elders herplaatst. Ook stapelbaar is mogelijk. Woningen worden op de fabriek gebouwd en binnen enkele weken geplaatst en zijn kant en klaar. De prijs van de woning staat vooraf vast, dus geen verrassingen. Voor meer info zie www.barli.nl. Hebben bijvoorbeeld mooie en betaalbare huurwoningen gebouwd in Boekel voor Peelrand Wonen. Als kanttekening hierbij is dat we ook moeten nadenken wat hier dan onze doelgroep is. Dit laatste kan namelijk (financiele) consequenties hebben voor ons sociaal beleid in de vorm van aanspraken op voorzieningen zoals bijvoorbeeld een uitkering en/of WMO voorziening.

Grond in erfpacht uitgeven (horizontale eigendomssplitsing).
Koper betaalt pacht voor de grond (dus koopt in eerste instantie niet aan) en bouwt daarna woning. Bij voldoende vermogen alsnog de grond kopen (van de gemeente).

Horizontale splitsing van woningen toestaan:
Ouderen hebben vaak een groot huis met verdieping. Idee om bovenverdieping te “splitsen” en deze te verkopen als appartement. Met de opbrengst kan de benedenverdieping worden aangepast in kader van levensloop bestendig wonen (dus slaapkamer en badkamer beneden, etc.). Andersom kan natuurlijk ook als een tuin niet is gewenst.

Sociale Huurwoningen vastleggen in een bestemmingsplan:
Om voor de toekomst te borgen dat sociale huurwoningen voor die doelgroep behouden blijven, vooral als die via projectontwikkelaars op de markt worden gezet, vinden wij dat dit geborgd moet worden in de bestemmingsplanregels. Voor een nadere toelichting zie
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/10/01/rapport-sociale-koopwoningen-in-het-bestemmingsplan/rapport-sociale-koopwoningen-in-het-bestemmingsplan.pdf
Meer Middenhuur
Wij zien te weinig woning(plannen) voor de middenhuur. En juist het middenhuursegment is essentieel voor huishoudens met een middeninkomen en het goed functioneren van de woningmarkt. De sociale woningbouwopgaaf heeft wel onze aandacht, maar daardoor komen andere doelgroepen buiten schot die net iets teveel verdienen om een sociale huurwoning te kunnen huren, maar daartegenover weer te weinig om een betaalbare koopwoning te vinden. Doordat het woningtekort op korte termijn nog oploopt en de rente nog verder is gedaald, zijn de woningprijzen fors gestegen. Hierdoor komt de positie van middeninkomens op de woningmarkt verder onder druk staan. Middenhuurwoningen zijn hiervoor dan een prima (tussen)oplossing. Ook deze middenhuur dan vastleggen in bestemmingsplan.
Kamerbrief over woonkansen in het middensegment | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
Kanttekening bij inbreidingslocaties
Inbreidingslocaties kan ten koste gaan van het (openbaar) groen in de kernen en dus de leefbaarheid in een wijk als daar het groen wordt ingeruild voor woningbouw. Dit kan leiden tot strijdigheid met onze klimaatadaptieve ambities in de dorpen.

Stellen van prioriteiten:
Iedere maand komen er in de raad bestemmingsplannen voor maar 1 (ruimte voor ruimte) woning. Dit kost ambtelijke capaciteit die we ook in kunnen zetten voor grotere plannen, dus het maken van keuzes. Waarom krijgen deze losse plannen de voorkeur en gaan we niet zelf plannen maken voor onze strategische gronden, die nu ons geld kosten omdat we er niets mee doen?
Op blz 28 van het door de gemeenteraad vastgestelde bestuursprogramma van Bernheze staat als concrete afspraak de afname van de hoeveelheid strategische gronden. Dus willen wij inzage hebben welke strategische gronden we nog hebben op welke wijze en wanneer we die gaan inzetten en voor welke doelgroep. Voordeel hiervan is dat wij de regie volledig in eigen handen hebben en niet afhankelijk zijn van de wensen/eisen van een projectontwikkelaar die gronden in eigendom heeft.

Gebruik maken van regelingen andere overheden om woningbouw te bespoedigen:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/woningbouwimpuls
https://publicaties.brabant.nl/bwvhw2020/flexpool/