ONZE VISIE OVER KADERNOTA GEMEENTE 2021-2024

1 jaar geleden door

Geen perspectiefnota, maar nu kadernota geheten. Een nieuwe naam, maar what’s in a name.
Een andere behandeling, geen algemene beschouwingen, maar een behandeling zoals we die bij alle agendapunten gewend zijn, in twee termijnen, maar dat heeft meer te maken met de omstandigheden waaronder we in deze crises vergaderen.
En een andere wijze geschreven waarop het college de raad meeneemt in de voornemens en investeringen in de komende jaren.

Uit de reacties van collega’s begreep ik dat men de kadernota een prettig leesbaar stuk vond. Zelf ben ik die mening niet in alle hoofdstukken toegedaan. Veel onderdelen waren in mijn ogen wat staccato en abstract beschreven.
Maar goed, het gaat om de inhoud.

Nu is een kadernota een document waar door het college een beeld wordt geschetst van het beleids- en financieel kader voor de komende jaren met een visie in het achterhoofd zoals deze in het bestuursprogramma is geformuleerd.
Onderscheid werd gemaakt in besluiten, ontwikkelingen die we kunnen vertalen en ontwikkelingen die als risico kunnen worden aangemerkt. En tenslotte werd een keuze van voornemens gemaakt die konden worden meegenomen en van voornemens die niet in de begroting pasten.
Dat laatste treffen we niet in de kadernota aan, hetgeen we als een gemis ervaren.

Sterker nog, de perspectiefnota 2020-2023 werd geopend met acht pagina’s waarin een duidelijk financieel perspectief werd beschreven; nu in de kadernota wordt volstaan met een halve pagina. Drie korte zinnen worden eraan gewijd: de vermogenspositie is solide. De herverdeling van het gemeentefonds zou wel eens nadelig kunnen uitpakken, maar eind dit jaar worden de contouren zichtbaar en de lastendruk wordt beperkt gehouden. Dat was het. Een voorbeeld hoe ik vind dat onderdelen te abstract worden weergegeven.
Op het einde van de nota dan nog een korte toelichting enkel toegespitst op de lokale lastendruk en de budgetvraag.
Wij pleiten ervoor toekomstgericht terug te keren naar de uitvoerige wijze waarop in het verleden het financieel perspectief werd geschetst. Graag een reactie.

En nu we het toch over financiën hebben: deze kadernota is in grote lijnen opgesteld voordat de coronacrises uitbrak en de financiële gevolgen die dat ook had voor onze gemeente nog niet bekend waren. U schrijft dat mogelijk ambities bijgesteld moeten worden en de crisis ongetwijfeld gevolg kan hebben voor de financiële stabiliteit. Kunt u aangeven hoeveel extra geld op dit moment als gevolg van de crises is uitgegeven en in hoofdzaak voor welke doeleinden. Vanmiddag is een verlenging met drie maanden van het steunpakket aan ondernemers en zzp’ers bekend gemaakt. Dat zal ongetwijfeld ook voor gemeenten weer extra werk opleveren en financiële bijdrages vragen

Dit maakt het voor ons als fractie moeilijk om met deze kadernota richting te geven aan toekomstig beleid.
De essentie van een kadernota is nu juist dat wij als raad een oordeel geven over het perspectief dat u ons als college voor het komende begrotingsjaar en meerjarig biedt en wij daarnaast onze ideeën, wensen, en suggesties mede met moties richting kunnen geven.
In die zin vinden wij een kadernota een belangrijker document dan een begroting.
Alleen voor dit jaar zal het accent volledig op begroting komen te liggen.
Gezien de onzekere situatie waarin wij als samenleving verkeren, hebben wij besloten geen moties in te dienen die mogelijk weer een extra beslag leggen op uw organisatie en de financiële middelen.

Deze kadernota sluit met een tekort van afgerond € 800.000. Dit wordt vooral ingegeven door een structurele uitbreiding van de formatie met bijna 12 fte.
Nu is de vraag van het college reëel om de raad te vragen op welke wijze dit tekort kan worden opgevangen. Dat kan echter alleen met het verlagen of schrappen van andere structurele uitgaven.
Kijkend naar deze nota constateren we dat in overgrote meerderheid er sprake is van incidentele uitgaven die worden bekostigd uit reserves dan wel voorzieningen.
Wij voelen er op dit moment niets voor om maar eens een paar voorbeelden te noemen om structureel onkruidbeheersing van bestrating of het verbeteren van de kwaliteit groenonderhoud te schrappen.

Wij maken op uit het staatje dat is opgesteld bij de formatie-uitbreiding van genoemde 12 fte ook de 5fte voor de i-functie is opgenomen. In de toelichting bij het onderdeel “gemeente in uitvoering-organisatie op orde” wordt slechts meegedeeld dat de i-functies moeten worden versterkt voor het op orde krijgen van onze informatieorganisatie. Nu gaat het college over de personeelsformatie, maar de raad over het beschikbaar stellen van budget. Kortom dit vraagt toch wel om een nadere toelichting, omdat hier veel geld mee is gemoeid. Die toelichting kan ook geen kwaad bij het aanstellen van twee teamregisseurs integrale toegang en 1 programmaregisseur samenleving.
Het zal ongetwijfeld gebeurd zijn, maar wij vragen het college toch dringend om kritisch te kijken naar de noodzakelijkheid van de omvang van een aantal formatie-uitbreidingen.

De lastendruk voor onze inwoners zal vooral gaan stijgen door een forse verhoging van de afvalstoffenheffing. Wij dringen aan op spoed als het gaat om een debat om mogelijke alternatieven om de kosten terug te dringen. U schrijft na de zomervakantie. Graag concreet wanneer.

Tot slot voorzitter, nog een paar aandachtspunten en vragen: de invoering van de omgevingswet vraagt veel (incidenteel) geld. De omgevingswet wordt met een jaar uitgesteld. Kunnen deze kosten echt niet over een langere periode worden uitgesmeerd en zijn deze echt benodigd?

M.b.t. de Maashorst wordt gewerkt aan een inhoudelijk kader voor een doorontwikkeling van het gebied. Dit inhoudelijk kader krijgt een financiële vertaling in de meerjarenbegroting 2021-2024 die begin 2020 aan de raden zou worden aangeboden en wel tijdig voor de kadernota. Wij hebben dit tot op heden niet aangetroffen. Wanneer wel?

Een brief vanuit Vorstenbosch maakte ons erop opmerkzaam dat bij de herinrichting Kerkstraat, de inrichting van Heuvel niet meer was opgenomen, terwijl beide wegen in elkaars verlengde liggen. Hoe zit het precies?

Hoe staat het met de start van de eerste fase herinrichting Traverse. Nog altijd 1 november a.s.
Om moverende redenen weliswaar, maar wel 1 jaar uitstel nu.

U bent nogal ambitieus als het gaat om het opstellen van visies: ik noem er enkele: een woonvisie, een visie kernrandzones, een centrumvisie voor hoofdkernen, het opstellen van een horecavisie en het opstellen van een evenementenvisie. Ik hoop dat u dit waar kunt maken in deze onzekere tijden en dat u ons als raad actief informeert als u begrijpt wat ik bedoel, als u daar op onderdelen niet in slaagt.

Gelet op het voorgaande wat wij hebben ingebracht kunnen wij voor dit moment instemmen met alle voornemens van het college op terrein van landbouw, klimaat, en sociaal domein. Dat wij er nu geen extra woorden aan besteden wil niet zeggen dat wij daar geen oog voor hebben. Integendeel!