Reactie op begroting 2019 en bestuursprogramma

3 jaar geleden door

Op donderdag 1 november heb ik namens de fractie de navolgende reactie gegeven op het bestuursprogramma 2018-2022 alsmede de begroting van 2019 van onze gemeente.
De vaststelling van beide beleidsdocumenten zal plaats vinden in de gemeenteraadsvergadering van 8 november.


Voorzitter, collega raadsleden en belangstellenden,

Vandaag wordt van de gemeenteraad een reactie gevraagd op twee belangrijke voorliggende documenten, te weten het bestuursprogramma Samen voor Bernheze 2018-2022 en de begroting 2019.
De fractie van Lokaal wil daar graag haar bijdrage aan leveren en wil beginnen met het bestuursprogramma omdat daarin de beleidsvoornemens en doelstellingen voor deze raadsperiode zijn neergelegd.
Natuurlijk zijn er vele paralellen te trekken met de begroting 2019 en wat het meeste daaraan opvalt is dat in beide documenten het woord duurzaam en duurzaamheid veelvuldig voorkomt.
Maar daar draait het in het bestuursprogramma echter niet alleen om.
Laat ik vooropstellen dat wij als Lokaal verheugd zijn dat het college gehoor heeft gegeven aan de uitgebrachte adviezen van de rekenkamercommissie, die in de vorige raadsperiode in een uitgebracht rapport in september 2016 kritische opmerkingen plaatste bij het voor die periode vastgestelde bestuursakkoord. De doelstellingen, wat wilden we bereiken, waren erg globaal geformuleerd en daardoor voor de raad niet evalueerbaar.
De kwaliteit van de beleidsinformatie richting de gemeenteraad moest beter, waardoor met de juiste informatie de raad zijn kaderstellende- en controlerende taak niet alleen beter, maar ook gemakkelijker kan uitvoeren.
U bent in dit bestuursprogramma daar veel beter in geslaagd, hoewel…………… ik kom daar straks nog op terug.

In mijn inleiding sprak ik over duurzaamheid, maar ook een verantwoord en een evenwichtig en financieel verantwoord leef-en werkklimaat als ook het herstel van vertrouwen van de inwoners in de overheid zijn belangrijke thema’s.
En om op dat laatste aspect verder in te gaan: belangrijk naar onze mening is dat je als raadslid de inwoner deel-c.q. lotgenoot van jouw werk maakt, in een vroegtijdig stadium bij beleidsvorming betrekt en deelgenoot maakt om zodoende ook over en weer begrip en vertrouwen te kweken.
Het bestuursprogramma heet niet voor niets “samen voor Bernheze”.
De doelstellingen die daarin zijn opgenomen willen we bereiken in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners, met ondernemers, en met de inwoners van onze gemeente, zo staat te lezen.
Er zal meer dan tot op heden moeten worden ingezet op burgerparticipatie en het bestuursprogramma zoomt daar op de verschillende beschreven doelstellingen ook op in.
Wij als Lokaal zijn daar een groot voorstander van.

Gemeenten hebben steeds meer taken op zich zien afkomen: het begon met de decentralisaties jeugd, werk en zorg, maar wordt gevolgd door de Omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrije wijken.
Een ander proces dat zich al jaren in steeds toenemende mate ontwikkelt is dat inwoners bereid zijn om taken over te nemen als zij denken dat slimmer of goedkoper te kunnen doen. Geef inwoners de ruimte en laat hen zelf de verantwoordelijkheid nemen.
Als Lokaal hebben we een aantal jaren geleden een voorstel daarvoor gedaan. Toen kon het nog niet op steun rekenen van het college en een meerderheid van de raad. Wij rekenen nu op voortschrijdend inzicht.
Maar inwoners eisen heden ten dage ook vaak hun inspraak op.
Liever meer betrokkenheid vooraf, in plaats van bezwaren achteraf.

Een paar kanttekeningen daarbij: in een vroegtijdig stadium inwoners, verenigingen, ondernemers betrekken prima. Maar niet met de gedachte in het achterhoofd dat participatie erbij hoort, we dat dan ook maar gedaan hebben, maar we als gemeente het toch doen zoals we dat oorspronkelijk zelf hadden voorgesteld.
Inspraak geven betekent ook kaders meegeven in startnotities bijvoorbeeld, waarbinnen de beleidsvorming kan plaatsvinden. Inwoners kunnen achteraf dan niet verrast zijn of zich niet serieus genomen voelen.
Niet uit het oog mag worden verloren dat de raad uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. We zijn immers gekozen volksvertegenwoordigers.
Een voorbeeld in dit verband: bij de omgevingswet is het in de ogen van Lokaal belangrijk om voordat het plan, de visie wordt ontwikkeld, eerst de vraag aan betrokkenen voor te leggen waar bij de planontwikkeling rekening mee moet worden gehouden.

Tot slot in dit verband, zijn wij benieuwd naar de verkenning die gaat plaatsvinden naar een nieuw vergadermodel, zonder het huidige daarmee te diskwalificeren. Maar het kan de betrokkenheid vanuit de samenleving mogelijk wel vergroten.

Voorzitter, u hoorde mij op een bepaald moment het woordje “hoewel” uitspreken. Ik gaf uw college een compliment waar het betrof de kwaliteit van de beleidsinformatie.
Dat is echter niet in alle gevallen gelukt. De informatie dient immers “SMART” te zijn geformuleerd.
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)
Bij het onderdeel “de Pas” vervalt u in de oude stijl: vaag, onduidelijk, geen tijdpad, de vraag of een en ander acceptabel en realistisch is. Het bevat bovendien een ondubbelzinnige toezegging die wij nog niet kunnen accorderen, zoals vooral de passage waarin wordt gesteld dat wij de Pas gaan verbouwen tot de “huiskamer” van Heesch waar iedereen welkom is. Betekent dit dan ook dat het College bereid is het benodigde budget nu al daar voor uit te trekken? De verbouwing is meer ingegeven door de diverse (afwijkende) wensen van de diverse organisaties, waarbij eenieder toch nog voldoende ruimte voor zichzelf claimt en er in mindere mate sprake zal zijn van een multifunctionele inzet c.q. gebruik. Graag een nadere toelichting hierop.

Ook het onderdeel “subsidiebeleid” is uitermate vaag geformuleerd. U komt niet verder dan dat de bespreking van de startnotitie sociaal domein in de commissie MZ van 9 oktober jl. leidt tot vervolgstappen. Ook hier graag een nadere uitleg.

Resumerend: dit bestuursprogramma is de uitwerking van het coalitieakkoord dat de fracties van CDA, Lokaal en SP met elkaar na de gemeenteraadsverkiezingen sloten, en borduurt voort op de goede basis die in de afgelopen bestuursperiode is gelegd. Wij zien alle reden om het voortgezette beleid zoals uitgewerkt in dit programma, verder uit te werken.

Begroting 2019

Voorzitter, ik ben mijn beschouwing begonnen met de opmerking dat zowel in het bestuursprogramma als in de begroting 2019 veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.
Welnu, ik som zomaar een aantal belangrijke aandachtspunten op die in deze begroting zijn opgenomen:
In samenwerking met de woningcorporaties op huurwoningen zonnepanelen aanleggen, met ondernemers aan tafel om energie neutrale bedrijven na te streven, waarbij de maximale inzet is gericht op energie besparing of het opwekken van duurzame energie, de verduurzaming van de openbare verlichting, een stimuleringsregeling in het leven roepen om verduurzaming van sportaccommodaties na te streven, de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, in Heesch-west streven naar het meest duurzame bedrijventerrein in de regio, in 2030 streven dat geen huishoudelijk afval meer vrijkomt dat als restafval verwerkt moet worden. (afval loos dus) en tot slot de mogelijkheid creëren om meer zonneparken aan te leggen. Wanneer kunnen wij overigens een voorstel verwachten waarbij de randvoorwaarden worden opgenomen om de aanleg van een dergelijk park mogelijk te maken.

Kortom dit college legt de lat hoog en kent een hoge prioriteit toe waar het gaat om een duurzame energie agenda.
Een ambitie die wij van harte ondersteunen en ook nauw aansluit bij het verkiezingsprogramma van Lokaal.

Een en ander laat onverlet dat vele andere zaken ook hun aandacht en investeringen vragen.
Binnen het tijdsbestek dat ons is gegeven voor deze beschouwingen willen wij een aantal daarvan in willekeurige volgorde naar voren brengen:

Wij vragen nadrukkelijk aandacht vragen voor de toekomstige verkeersafwikkeling op de Cereslaan. De Kruishoekstraat wordt gereconstrueerd, en de rotonde Cereslaan-Bosschebaan wordt aangepast, maar toekomstgericht ontstaat er een gecumuleerd aantal verkeersbewegingen vanuit de Erven, Heesch-West en de snelweg A59 op de Cereslaan. In het verkeersonderzoek van de nieuwe Erven is de afwikkeling van het verkeer Bosschebaan naar de Cereslaan niet meegenomen. Deelt u onze zorg en zo ja hebt u al ideeën hoe dit aan te pakken.

Wij zijn blij met de ontwikkelingen op de Traverse in Heeswijk-Dinther. Prima dat door betrokkenen en stakeholders kan worden meegepraat en meegedacht. Echter de eerste schop gaat pas over exact een jaar de grond in. Dat duurt nog een hele tijd. Kan e.e.a. worden versneld?

Wij willen benadrukken dat wij blij zijn met de inzet die wordt gepleegd waar het betreft de veiligheid van fietsers en voetgangers.

De ontwikkeling van Heesch-West financieel gezien blijft voor ons een zorgpunt.

Jammer dat het groenonderhoud de laatste jaren minder aandacht heeft gekregen waardoor nu een inhaalslag middels een forse financiële impuls moet plaatsvinden.

Wij onderschrijven in grote lijnen de startnotitie “sociaal domein” zoals deze onlangs opiniërend in de commissie is besproken. Wij zien uit naar de verdere procedurele stappen die genomen gaan worden alsmede naar de uitvoeringsagenda. Opgemerkt mag worden dat bij de beleidsindicatoren (waarstaatjegemeente.nl) Bernheze het “goed” doet op dit terrein. De decentralisatie uitkering wordt nu onderdeel van de algemene uitkering waardoor het oormerken van de uitkeringen niet meer is te doen. Zou indexatie met de “trap op- trap af methode toch een hulpmiddel kunnen zijn?

De transitie van het buitengebied kent voor een reeks van jaren een grote dynamiek: boeren stoppen, stallen komen leeg, inwoners klagen over overlast en voorzieningen staan onder druk. Hoe houden we het snel veranderende platteland leefbaar?
Een grote vraag is wat er met al die leegkomende stallen moet gebeuren? Woningen, zorgboerderijen of recreatie? Veel agrarische bedrijven zijn op ondernemerschap en technologie gaan drijven. Machines hebben veel werk overgenomen. Dat leidt weer tot schaalvergroting met gevolgen voor de intensieve veeteelt en de volksgezondheid.
Wij denken dat het mede een van de grootste opgaven is van dit moment. Wij onderschrijven de 2 fte capaciteitsuitbreiding.

Goed om te constateren dat de veiligheid in onze gemeente ten opzichte van de landelijke cijfers op een goed niveau ligt en Bernheze met veel minder misdrijven te maken heeft. De verhoging van de bijdrage per inwoner van €4,06 is te billijken gerelateerd aan een verhoging van het kwaliteitsniveau binnen de veiligheidsregio. Wij hebben hoge verwachtingen van de inzet van het Zorg- en veiligheidshuis.

Tot slot een paar financiële kanttekeningen:
Prima dat het weerstandsvermogen zich op een ruim voldoende niveau bevindt.
De lastendruk voor onze inwoners stijgt in 2019 ten opzichte van dit jaar met 4,1%.
Hoofdzakelijk door een verhoging van de OZB met 2,4% door aanpassing middels de prijsindex en een verhoging van de afvalstoffenheffing. Inwoners kunnen echter door een betere afvalscheiding de kosten drukken. Zeker nu is gebleken dat 62% van het restafval geen restafval betreft. Wij kunnen instemmen met de tarieven.

Voorzitter, wij bedanken het college en de ambtelijke organisatie voor de heldere en uitvoerige uiteenzetting in beide door ons besproken documenten.