REACTIE OP PERSPECTIEFNOTA GEMEENTE

1 jaar geleden door

De nu voorliggende perspectiefnota biedt in haar inleiding een duidelijk omschreven financieel perspectief voor de komende jaren.
Zo op het oog is het natuurlijk een frappant gegeven dat de reserve nog nader te bestemmen en de bestemmingsreserve respectievelijk een saldo kennen van € 18,7 miljoen en € 17,6 miljoen en daar tegenover voor de jaren 2020 tot en met 2023 een overschot op de begroting staat dat niet echt overhoudt.
Dat houdt verband met de vele investeringen die gedaan worden.
In dit verband bezien is het te hopen dat de provincie akkoord kan gaan met het afromen van € 4 miljoen uit de reserve nog nader te bestemmen om dit bedrag in een aparte reserve te plaatsen, zodat tien jaar lang een bedrag van € 400.000 ten gunste van de exploitatie kan worden gebracht.
Het spreekt voor zich dat wij op de hoogte worden gehouden van het overleg met de provincie.

Het bovenstaande klemt des te meer nu bekend geworden is uit de meicirculaire van het rijk dat de gemeenten voor een bedrag van € 215 miljoen worden gekort. (bron: binnenlands bestuur)
O.a. € 148 miljoen onderuitputting op de rijksuitgaven (de trap op- trap af methode) is hier mede debet aan.
Wij hopen dat u voor de vaststelling van de perspectiefnota op 29 mei a.s. ons inzicht kunt geven in de consequenties die dit heeft voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting.

Dit brengt ons als Lokaal bij een volgend aspect en dat nog wel op de dag dat er vandaag in Nederland Europese verkiezingen gehouden worden: zeer recent werd bekend dat Nederland € 4,9 miljard aan Europese subsidies ontvangen heeft in de periode 2014 tot 2020.
Dit bedrag kwam terecht bij zo’n 11.000 organisaties en leverde naar schatting zo’n 107.000 banen op. Ongeveer een kwart van het bedrag ging naar gemeenten en provincies voor o.a. infrastructurele of maatschappelijke projecten. En ongeveer een kwart naar bedrijven voor hoofdzakelijk innovatieve projecten.
Gemiddeld wordt per Nederlandse gemeente € 60 Europees subsidiegeld per inwoner binnengehaald. Voor Bernheze ligt dit op € 40 en 55 arbeidsplaatsen.
Het loont naar ons idee zeer de moeite waard om niet alleen als gemeente maar ook in samenwerking met de Bernhezer ondernemers te onderzoeken of voor projecten Europees geld binnen te halen valt.

Nog niet zo lang geleden hadden wij binnen onze gemeente een subsidioloog in dienst.
En daarmee leg ik een bruggetje met het onderdeel bedrijfsvoering in de perspectiefnota.

U schrijft dat u de komende jaren naast programma ondersteunende formatie-uitbreiding speciale aandacht wilt geven aan de doorontwikkeling van de organisatie, waarbij maatwerk uitgangspunt is. U vraagt voor dat laatste onderdeel een budget van € 210.000, waarbij flexibel formatie kan worden ingezet op terreinen waar dat nodig is. Ik had het zojuist over een subsidioloog. Is dat misschien het overwegen waard?
Overigens zijn wij als Lokaal van mening dat wij ons verre moeten houden van organisatorische- en personele invulling.
Dat is een expliciete college verantwoordelijkheid zo is onze opvatting.
Gelet op de achter ons liggende crisisjaren waar ook nadrukkelijk op personeel is bezuinigd, kunnen wij ons voorstellen, in samenhang met nieuwe ontwikkelingen, dat er nu vraag is naar uitbreiding van het personeelsbestand op diverse belangrijke posten.
Wij kunnen dan ook met uw voorstellen instemmen, hoewel deze een fors beslag leggen op ons financiële budget.

En dat brengt ons weer bij het geld en wel bij de lastendruk voor onze inwoners. Wij stemmen in met een verhoging van 2% voor de OZB en de rioolheffing overeenkomstig het te verwachten prijspeil.
De lastendrukverhoging zit vooral in de forse stijging van de afvalstoffenheffing. In de onlangs gehouden informatieavond over dit onderwerp is duidelijk geworden dat door een aantal maatregelen mogelijk voordelen te behalen zijn.
Bijvoorbeeld door frequentiewijziging in het ophalen. Is dat nog een mogelijkheid?
Daarnaast dringen wij aan op een gedegen en structurele informatievoorziening aan onze inwoners waar het gaat om nut en noodzaak van het gescheiden inzamelen van afval.
Hoe kan het dat in het restafval nog meer dan 40% aan etensresten wordt aangetroffen?

Voorzitter, Lokaal draagt de Maashorst een warm hart toe.
Recentelijk werden we als raad nog bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
Ons is toegezegd dat een totaalvoorstel over de nieuwe Maashorstorganisatie in de raad van 27 juni a.s. zal worden voorgelegd. Is dat nog steeds het streven? In de raadskalender hebben wij dit onderwerp nog niet aangetroffen. Zolang er nog geen enkel plan voorligt, gaan wij op voorhand nog niet akkoord met de € 190.000 die u in de nota hebt opgenomen.

De Nieuwe Instelling: bij de behandeling van het bestuursprogramma en de begroting 2019 in november vorig jaar hebben wij een aantal kritische opmerkingen geplaatst bij dit onderwerp. Wij zullen nu in dit stadium van het lopende proces geen inhoudelijke vragen stellen. De broedende kip niet storen nietwaar? Maar wel de vraag wanneer wij een voorstel kunnen verwachten. Is dat volgens planning nog altijd 26 september? Ten aanzien van de financiering zijn wij zeer kritisch, maar dat weet u.

Voorzitter wij onderschrijven de perspectiefnota, onder de aantekening die wij zojuist hebben gemaakt bij de Maashorst, maar twee specifieke punten willen we toch nog even benoemen: prima om startende en jonge ondernemers te ondersteunen door deel te nemen aan Starters Succes Oss en daarvoor de komende jaren € 20.000 beschikbaar te stellen.
Dat u met Ons Welzijn in overleg gaat over de uitvoering van hun opdracht in het licht bezien van onze doelen in het sociaal domein onderschrijven wij volledig, want het kan en moet beter.

Tot slot voorzitter het volgende: door de twee verkiezingen, voor de provinciale staten en de Europese commissie zijn onze invalswegen in alle kernen “opgesierd” door verkiezingsborden. Het ziet er echt niet uit. En dat bracht onze fractie tot het volgende: in de diverse kernen om ons heen (Schijndel en Veghel binnen de gemeente Meierijstad) en in de gemeente Uden, zie je prachtige zuilen bij binnenkomst met wisselende gemeentelijke informatie. In verkiezingstijd zijn deze mogelijk ook in te zetten om daar de verkiezingsposters op te projecteren. Kortom wij zullen daar een motie voor indienen.

Wij zijn toch een gemeente om trots op te zijn! En daar hoort informatievoorziening, op deze manier communiceren en uitstraling wat ons betreft ook bij!

Dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor de duidelijke en overzichtelijke perspectiefnota.