TENNISBANEN IN LOOSBROEK

4 jaar geleden door

Voor Lokaal staat als een paal boven water dat we in Loosbroek aan de slag moeten met de aanleg van tennisbanen. Niet alleen vanuit ons eigen verkiezingsprogramma destijds en ook nu, maar ook vanwege de unaniem aangenomen motie van 2 juni 2016. Hierin kreeg ons college de opdracht van onze gemeenteraad om “te komen tot zo spoedig mogelijke realisatie van een tennispark in Loosbroek”. Hieraan werden door de raad geen nadere (financiele) randvoorwaarden gesteld, zodat we in feite het college met een volledig blanco cheque op pad hebben gestuurd.
Daarna heeft zich een bepaalde evolutie voorgedaan in dit dossier. Werd eerst gedacht aan tennisbanen op het parkeerterrein bij Lunenburg, in een latere fase werd de samenwerking gezocht met WHV en Korloo om te kijken of men in gezamenlijkheid tot een invulling zou kunnen komen waarbij er diverse scenario’s werden uitgewerkt. Als Lokaal vinden wij dat een prima ontwikkeling in het kader van overheidsparticipatie, waarbij de gemeente een gemeente is die los laat, faciliteert en ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving. Wij zijn daar als Lokaal een groot voorstander van.

Wat nu duidelijk wordt is dat deze ambitie veel geld gaat kosten. Het realisatiebudget van € 580.000, wat we overigens vorig jaar pas bij de vaststelling van de begroting voor 2018 hebben opgenomen, zal niet toereikend zijn, welke optie we ook kiezen.
Het gaat om veel geld en als we als raad daarover een besluit gaan nemen, moet dit ook uit te leggen zijn naar de andere verenigingen in Bernheze toe.
Zeker als het college de zorg uit spreekt over de toekomstige exploitatie waarbij een tennisparticipatie van 21% als erg hoog wordt ervaren. Dit is bepalend voor de discussie over de aanleg van 3 of 4 banen. Daartegenover staat dat, als de omni-vereniging er is, een bepaalde mate van financiele compensatie over en weer mogelijk is en er mogelijkheden zijn voor nieuwe inkomsten.

Een nieuwe bal die nu in het spel gekomen is vanuit de kerncommissie Loosbroek is, in hoeverre het niet verstandig is om elders in Loosbroek een nieuw sportcomplex aan te leggen, en de velden van WHV en Korloo daarna te gebruiken voor woningbouw. Daarmee zou er in theorie zelfs een terugverdien model zijn voor de gemeente omdat de grondopbrengsten straks nu ingezet kunnen worden voor een investering in een nieuw sportpark elders. Daarmee zou in theorie het beschikbaar gestelde budget van € 580.000 meer dan toereikend kunnen zijn, en wellicht zelfs niet meer nodig.

Daarom zouden wij als Lokaal deze nieuwe optie ook graag uitgewerkt willen zien, zodat we dan een totaal overzicht hebben van kosten en baten en op basis daarvan een weloverwogen keuze kunnen maken voor welke optie we moeten gaan. In dat opzicht is het inderdaad zo dat de situatie en wensen zodanig zijn gewijzigd om op basis daarvan het kader aan te passen en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk als gemeenteraad een integrale afweging te kunnen maken.