Tennisbanen Loosbroek

1 jaar geleden door

Allereerst wil Lokaal een groot compliment maken aan het bestuur van Sport in Loosbroek (SIL), dat naar aanleiding van het amendement van onze gemeenteraad vorig jaar juni, erin is geslaagd om binnen de gestelde financiële kaders een plan uit te werken. Ondanks alle tegenslagen en frustraties daarvoor over het proces van de politieke besluitvorming, hebben zij de handschoen opgepakt en zijn voortvarend aan de slag gaan. Zoals het voorstel er nu ligt, is men erin geslaagd om binnen de door de gemeenteraad gestelde financiele kaders, tot aanleg van tennisbanen over te gaan. Daarin zijn ook begrepen de gemeentelijke kosten begrepen, zoals gevraagd door de gemeenteraad. Nogmaals de complimenten, ook aan WHV en Korloo, die beiden hierin geparticipeerd hebben en dit plan ondersteunen.

Een groot punt van zorg blijft, net als toen, of er ook een meerjarige sluitende exploitatie zal zijn. Dit is natuurlijk vooral ook afhankelijk van de deelname aan de tennissport in Loosbroek door de inwoners, zeker als we constateren dat de

Wij als Lokaal gunnen in dit geval het voordeel van de twijfel aan SIL dat bij herhaling heeft betoogd dat er genoeg deelnemers zijn om van een sluitende exploitatie verzekerd te zijn.
Daarbij betrekken wij in onze overweging dat het hier een gezamenlijke exploitatie betreft van zowel de voetbalclub, de korfbalclub als de tennisclub, zodat plussen en minnen met elkaar worden verrekend.
Samen zetten zij er hun schouders onder om met vereende krachten dit project te laten slagen.

Een andere voorwaarde van de gemeenteraad was dat er een goede dialoog gevoerd zou worden met de omgeving. Er heeft herhaaldelijk overleg plaatsgevonden met de omwonenden en zelfs heeft op verzoek van SIL ook de gemeente hierin nog geacteerd om de participatie zo goed mogelijk vorm te geven. Het extra faciliteren van een mediator/gespreksleider door de gemeente om partijen dichter bij elkaar te brengen, is helaas niet gelukt. Dit betreuren wij ten zeerste, omdat voor- en tegenstanders van dit plan, ondanks welk besluit wij ook nemen, in de toekomst met elkaar toch verder moeten.

Lokaal heeft in zijn verkiezingsprogramma opgenomen dat de tennisbanen in Loosbroek gerealiseerd zullen worden. In die zin lossen wij nu onze verkiezingsbelofte in, zeker nu het binnen de door de gemeenteraad gestelde financiele kaders past. Daarvan was vorig jaar geen sprake en was de reden om Sport in Loosbroek een nieuwe opdracht mee te geven.

Ook past dit initiatief binnen ons verkiezingsprogramma dat wij meer van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: een gemeente die loslaat, faciliteert en de ruimte geeft aan initiatieven uit de samenlevering. Wat dat betreft is dit een prima voorbeeld.

Alles overwegende voorzitter, zijn wij op basis van onze overwegingen van plan de gemeenteraad een positief advies mee te geven.

Wij hopen van ganser harte dat Loosbroek straks toch eensgezind zal kunnen sporten.