Verslag van ons overleg met informateur Jan van Loon

4 jaar geleden door

Kort verslag van het gesprek van informateur J. van Loon met Lokaal op 4 april 2018

Aanwezig:
J. van Loon, informateur
R. Wijdeven, Lokaal
F. van de Ven, Lokaal
J. Bouwman, Lokaal
J. van den Oever, griffier

Opening 
De heer Van Loon heet de vertegenwoordigers van de Lokaal welkom. Hij feliciteert hen met de verkiezingswinst. 


Verkiezingsuitslag:

Lokaal is zeer tevreden met de uitslag. Deze is boven verwachting. 


Coalitievorming:
In het duidingsdebat heeft Lokaal aangegeven dat de brede coalitie (van vier partijen) in de afgelopen raadsperiode goed gefunctioneerd heeft en dat voortzetting daarvan op zich zou kunnen. Men heeft echter ook aangegeven scherper op de wind te willen varen, daarom vindt men een kleinere coalitie (van drie partijen) nu beter.
Gezien de verkiezingsuitslag vindt Lokaal (zoals ook meerdere partijen in het duidingsdebat aangaven) dat het CDA en Lokaal samen de kar moeten gaan trekken.
Eerste voorkeur heeft de combinatie CDA – Lokaal – SP. De ervaringen met de SP in de voorbije vier jaren zijn goed. Voor de SP geldt: afspraak is afspraak, wij zijn nooit verrast geweest. Dat is prettig werken in een coalitie.
Tweede voorkeur heeft de combinatie CDA – Lokaal – D66. De samenwerking met D66 binnen het college is prima, de heer Glastra van Loon is een goede wethouder op zijn vakgebieden.Het kwam nog wel eens voor dat de fractie van D66 in de gemeenteraad bij belangrijke dossiers een afwijkend standpunt innam ten opzichte van de coalitiepartijen.
Lokaal sluit geen enkele partij uit voor samenwerking. Men heeft een duidelijke voorkeur voor bovengenoemde combinaties. Samenwerking met Politieke Partij Blanco zou ook nog een optie kunnen zijn, gezien de nieuwe mensen bij VVD en Progressief Bernheze ligt dat daar lastiger.
Lokaal is voorstander van 3 fulltime wethouders, die op basis van gelijkwaardigheid binnen het college functioneren. Ook bij de coalitie vorming en de onderhandelingen die moeten leiden tot een coalitieakkoord moet er tussen de partijen sprake zijn van gelijkwaardigheid.

Kernpunten
Beleidsmatige prioriteiten van Lokaal
Transities in sociaal domein.
Herinrichting centra/doorgaande wegen Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch.
Investeren in regionale samenwerking.
Verbetering verblijfskwaliteit in kernen en woonwijken, samen met de woningbouwvereniging en de inwoners zelf (inrichting, groen, sociale cohesie).
Sturen op bouwen (conform de woonvisie, met nadruk op goedkope en middelbare huurwoningen).

Keuze bij nieuw voor oud beleid:

Lokaal zou een soort van kerntakendiscussie willen voeren. In goede tijden moet je kijken waar we kunnen bezuinigingen of heroverwegingen doen om zaken anders/minder te doen of los te laten.


Grootste uitdagingen voor Bernheze
, dat zijn voor Lokaal:
Transformatie van het buitengebied
Invoering omgevingswet
Duurzaamheidsopgave
Sterke vergrijzing van de bevolking

Breekpunten, 
de volgende onderwerpen kunnen voor Lokaal een breekpunt vormen bij de coalitieonderhandelingen:
De komende vier jaar geen discussie starten over de zelfstandigheid van Bernheze, tenzij externe ontwikkelingen daartoe aanzetten.
Afwikkeling van het dossier Heesch West.
Inzet overschot zorggelden (doelmatige besteding).


Discussie en besluitvorming raad:

Lokaal deelt niet de analyse dat er in de raad een gebrek aan discussie was. Vaak genoeg is wel op inhoud gedebatteerd. Meestal was het moeilijk de coalitie op andere gedachten te brengen en dat leidde dan tot reacties bij de oppositie. Dit ging soms zover dat er bij de coalitiepartijen zoiets ontstond van ‘bekijk het maar’. Dat is niet goed, maar wel menselijk. Dat de coalitie getalsmatig zo groot was, was in de ogen van Lokaal overigens een probleem binnen de coalitie zelf. Dit leidde tot een zekere vrijblijvendheid, gemaakte afspraken (ook op grote dossiers) werden niet altijd nagekomen. Dat was mogelijk omdat bij de besluitvorming de stemmen van één van de coalitiepartijen altijd gemist konden worden. Dit soort problemen zijn er niet bij een kleinere coalitie, waar de partijen elkaar nodig hebben.


Overige aandachtspunten:

Lokaal wil graag duidelijkheid wie de kandidaat-wethouders van de andere partijen zijn. De heer Van Loon geeft aan dat men deze vraag in de raadsbijeenkomst op 10 april (waar het eindrapport van de informateur gepresenteerd wordt) kan stellen aan de andere partijen.


Tot slot:

De heer Van Loon schetst kort de verdere procedure. Hij zegt dat hij – na de gesprekken met de zeven partijen deze week – op dinsdag 10 april verslag uitbrengt. Hij informeert tevoren geen enkele partij over zijn advies en spreekt zich niet uit over het vervolg van het proces. Dat is aan de raad zelf. Lokaal is daarmee akkoord. 
De heer Van Loon dankt de vertegenwoordigers van Lokaal voor het prettige en constructieve gesprek en sluit hierna de bijeenkomst.


Heesch, 5 april 2018.

J. van den Oever, griffier