Wat staat er op het programma?

[icon]download[/icon] [partijprogrammapdf]Download het volledige partijprogramma hier[/partijprogrammapdf]

Verenigingen en culture instellingen blijven ondersteunen

We mogen ons als Bernheze gelukkig prijzen dat we in alle kernen een bloeiend verenigingsleven hebben. Ontspanning, gezondheid, gezelligheid, zelfontplooiing, participatie en integratie komen hier samen. Dit is het grootste kapitaal van onze gemeente wat we moeten blijven ondersteunen. Dit betekent geen korting op subsidies en tijdens COVID-19 heeft onze gemeente de verenigingen in geruime mate financieel ondersteund

Niemand in de knel

Wij willen een sterk sociaal beleid, waarbij niemand in de knel raakt. Er moet een vangnet zijn voor inwoners en bedrijven die tussen de wal en het schip dreigen te raken. Iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen. In 2020 heeft het NIBUD in een rapportage bevestigd dat Bernheze een goed en ruimhartig minimabeleid heeft.

Samenredzaamheid

Het met elkaar redden noemen we samenredzaamheid, of zelfmanagement van clienten, hun mantelzorgers en familie. Professionele zorg moet daarbij voorkomen dat deze die samenredzaamheid niet wordt uitgeput. Professionele zorg moet daarom mensen helpen hun eigen regie en draagkracht te versterken. Daarop willen wij investeren

Verlagen drempel toegang tot de zorg via Wegwijzer Bernheze

Het aanvragen van een voorziening in kader van de WMO wordt als moeilijk en ingewikkeld ervaren. Wij willen dit vereenvoudigen door introductie van case-managers. Hier kan men terecht voor informatie, signalering en kennis en hulp voor het aanvragen van de juiste zorg. Het geld wat we als Bernheze nog over hebben in het sociale domein, willen we blijven labelen voor dit doel. In 2021 is er 1 loket gekomen "Wegwijzer Bernheze" waar al onze inwoners hulp krijgen met vragen over wonen, inkomen, zorg en welzijn

Van burger- naar overheidsparticipatie

Wij willen veel meer ruimte geven aan initiatieven die uit de samenleving ontstaan. Burgers en bedrijven zijn zelf heel goed in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om maatschappelijke kwesties zelf op te lossen. De gemeente schuift pas aan daar waar ondersteuning nodig is.

Focus op duurzaamheid

! Er ligt een opdracht voor de hele maatschappij om onze woningen en bedrijven energieneutraal te maken en van gas los te koppelen. Als prikkel om bestaande woningen en bedrijven te verduurzamen, willen wij onderzoek naar de mogelijkheid of een OZB-differentiatie naar energielabel mogelijk is. Afval moeten we gaan beschouwen als grondstof en producten die we kopen keren weer terug naar de fabrikant aan het einde van het gebruik.

Een gezond financieel beleid

Wij willen nu de rekening niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Dit betekent voor ons: - inkomsten en uitgaven in balans - bezuinigen waar nodig, investeren waar mogelijk - maatschappelijk verantwoord de juiste prioriteiten stellen

Een zelfstandig Bernheze

Wij vinden dat Bernheze nog steeds zelfstandig kan opereren en een perspectief heeft voor de toekomst. Onze gemeenteraad heeft dat nog niet zo lang geleden bevestigd en besloten. Dat neemt niet weg dat wij vanuit onze eigen kracht de ontwikkelingen in de regio alert blijven volgen.

Extra geld voor groen in de wijken

! Als gevolg van eerdere bezuinigingen is de kwaliteit van het groen in onze wijken sterk achteruit gegaan. Niet goed voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom willen wij extra geld vrijmaken om onze groenstructuur in de kernen te verbeteren. Begin 2020 is het eerste project uitgevoerd in Nistelrode, op Weijen West, waar een flinke renovatie van groen heeft plaatsgevonden.

Kansen voor toerisme en recreatie

Met aan de ene zijde de Maashorst en aan de andere kant het AA-dal met het unieke kasteel Heeswijk, zien wij veel kansen om (dag)recreatie op een veel hoger niveau te krijgen. Samen met de recreatiebedrijven moeten we dus aan de slag maar ook in regionaal verband gaan samenwerken. Hiervoor willen wij 25% van de toeristenbelasting beschikbaar stellen voor initiatieven op dit terrein.

Stimuleren ondernemerschap via Ondernemersfonds

! Naast actieve ondersteuning van starters, willen wij het ondernemerschap in Bernheze verder stimuleren en ondersteunen. Door het afzonderen van een bepaald percentage van de OZB-opbrengsten bedrijven, is het mogelijk om collectieve activiteiten te ontplooien zoals promotie, parkmanagement, beveiliging en investeringen in duurzaamheid.