Huisvesting

De schaarste aan woningen in onze gemeente is niet van vandaag of gisteren. Al jaren is er een tekort aan betaalbare en goedkope woningen. Vorige week kwam er een dwingende oproep van de Commissaris van de Koning gericht aan de gemeenten om toch binnen een maand woonruimte te regelen voor alleenstaande vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze mensen verblijven nu nog in een AZC (Asielzoekerscentrum) waar zij plekken bezet houden voor de nieuwe vluchtelingen die asiel hebben gevraagd. Elke gemeente heeft op grond van de huisvestingswet de zorg voor de huisvesting van vergunninghouders en krijgt daarvoor een zogenaamde taakstelling, die is afgestemd op de grootte van de gemeente. Leuk en aardig, maar hoe moet je daaraan voldoen als er geen ruimte is om voldoende woningen te bouwen en er ook voor onze eigen inwoners onvoldoende woningen zijn?  Dezelfde Provincie die ons met de taakstelling de verplichting oplegt om vergunninghouders te huisvesten, maakt het bijna onmogelijk om in het buitengebied (zeg maar buiten de kommen van de kernen) woningen te bouwen. Er moet dus maar “ingebreid” worden. Lege plekken in de kernen worden al jaren volgebouwd waardoor groene plekken verdwijnen om plaats te maken voor woningen. Lokaal is er voorstander van om de woningnood voor zowel de jongeren, de sociaal zwakkeren en alleenstaanden als de vluchtelingen al dan niet tijdelijk op te lossen met bijvoorbeeld Tiny-houses of andere goedkopere woningen in de kernrandzones van de dorpen. Dan zal de Provincie echter wel moeten meewerken.

Frans van de Ven, Raadslid