Motie 3 november 2022

Agendapunt: vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: motie schuldenrust voor inwoners

De raad van de gemeente Bernheze in vergadering bijeen op 3 november 2022,

constaterende dat:

 1. De inflatie torenhoog is en dit voor steeds meer inwoners betalingsproblemen met zich meebrengt, wat in een groeiend aantal gevallen leidt tot schuldenproblematiek;
 2. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor een deel van de huishoudens heeft geleid tot betalings- en schuldenproblematiek;
 3. Onderzoeksinstituten en planbureaus waarschuwen voor een boeggolf aan schulden die onderweg is met als gevolg kansenongelijkheid;
 4. De ‘Pauzeknop schulden’ inwoners schuldenrust geeft, omdat op het moment dat de inwoner zich meldt bij de gemeentelijke schuldhulpverlening de situatie tijdelijk bevroren wordt, totdat het schuldhulptraject is opgestart. Hierdoor kan de situatie niet verder verergeren.
 5. Het kabinet (in samenwerking met diverse instanties en gemeenten) voornemens is om in het eerste kwartaal van 2023 een ‘pauzeknop’ voor gemeenten in te voeren, maar dat het nog onzeker is of deze termijn gehaald wordt.

overwegende dat: 

 1. Vroegtijdige hulp bij schuldhulpverlening van groot belang is en dat het verbeteren van de toegankelijkheid hieraan bijdraagt;
 2. De NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en andere instanties aangeven dat de ‘Pauzeknop’ ook een voordeel oplevert bij schuldeisers.
 3. De combinatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis, torenhoge inflatie en de winter die voor de deur staat, leidt tot meer en ernstige schuldenproblematiek. En dat daarom wachten op (eventueel) Rijksbeleid niet wenselijk is.
 4. Het wenselijk is dat de schulden niet verder opbouwen gedurende de periode dat iemand op de wachtlijst voor een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject staat, om emotionele en mentale rust te creëren en om te voorkomen dat de schulden en bijbehorende (incasso)kosten verder oplopen. 
 5. De gemeente hier een wezenlijk verschil kan maken voor zowel schuldenaren als schuldeisers.

 verzoekt het college:

 1. Zo spoedig mogelijk voorbereidingen te treffen voor het invoeren van een gemeentelijke ‘Pauzeknop schulden’ zodat inwoners vanaf het stellen van de hulpvraag tot de start van het schuldhulpverleningstraject schuldenrust krijgen.
 2. Hierover contact op te nemen met de NVVK en gemeenten die hier al mee werken (Eindhoven, Den Haag, Amsterdam) zodat onze gemeente de praktijkervaringen mee kan nemen in onze lokale aanpak.

  Indiener(s):

  Lokaal: Frans van de Ven, Jan Bouwman, Rob Houweling, Sander Schaareman, Gerjo van Kessel

  SP: Cor van Erp, Bianca van Beugen, Mandy Jansen

  50Plus Bernheze: Hans Bongers